Uitkeringsfraude beperken 2016

Sinds 2014 ontvangen we in het kader van de businesscase Intensivering toezicht UWV van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) extra geld voor onder andere de aanpak van uitkeringsfraude.

In de eerste 8 maanden van 2016 hebben we voor € 33,5 miljoen teruggevorderd. Naast de afhandeling van individuele zaken van regelovertreding en uitkeringsmisbruik, zetten we in op de aanpak van meer georganiseerde en grootschalige fraudefenomenen, zoals gefingeerde dienstverbanden: dienstverbanden die alleen op papier bestaan en op basis waarvan onterecht een uitkering wordt geclaimd. Wij werken hierbij nauw samen met de Inspectie SZW, en zijn daardoor mede afhankelijk van de capaciteit die hiervoor bij de Inspectie beschikbaar is.

Het UWV Loket Gefingeerde Dienstverbanden heeft in de eerste 8 maanden van 2016 € 1,0 miljoen aan gefingeerde dienstverbanden opgespoord. Daarnaast is € 0,6 miljoen aan WW‑uitkeringen geweigerd vanwege gefingeerde dienstverbanden. We lopen hiermee achter op schema. Dat komt onder andere doordat het nodig was medewerkers voor deze taken op te leiden en doordat de Inspectie SZW kampt met gebrek aan capaciteit. Een pilot met het Functioneel Parket, gericht op betere samenwerking, heeft enkele aanloopproblemen gekend. Inmiddels zijn de nodige maatregelen getroffen om de achterstand in te lopen; de pilot wordt voortgezet tot eind 2016.