Mobiliteit 2016

In 2015 hebben we een visie op duurzame inzetbaarheid van ons personeel ontwikkeld. Aandacht voor mobiliteit, in de vorm van preventie van boventalligheid en effectieve begeleiding van boventalligen naar nieuw arbeidsperspectief, heeft zijn vruchten afgeworpen. Het aantal nieuwe boventalligen is afgenomen en er is nog steeds sprake van een significante uitstroom van boventalligen.

Voor de komende jaren hebben we een aantal speerpunten geformuleerd; we:

  • stellen een divisieoverstijgende strategische personeelsplanning op;

  • versterken de arbeidsmarktwaarde van medewerkers;

  • stimuleren de door- en uitstroom van medewerkers;

  • bieden extra mogelijkheden voor ervaringsverbreding (door stage en/of detachering);

  • ontwikkelen een financiële planningstool waarmee medewerkers een weloverwogen keuze kunnen maken tussen vervroegd pensioen of doorwerken;

  • ondersteunen managers in hun stimulerende, coachende en faciliterende rol;

  • verankeren loopbaanmanagement in de hr‑cyclus;

  • ondersteunen medewerkers die met boventalligheid worden bedreigd door ze van werk naar werk te begeleiden. Om boventalligheid te voorkomen, starten we al in de preboventalligheidsfase met het arbeidsklaar maken van de medewerkers. Zo zijn de loopbaancentra in alle districten gestart met het van werk naar werk begeleiden van medewerkers van het bedrijfsonderdeel Handhaving, dat wordt heringericht. Als resultaat hiervan is het aantal medewerkers dat uiteindelijk boventallig is geworden met meer dan 70% gereduceerd;

  • zetten in op actieve samenwerking met andere organisaties om vacatures en personeel uit te wisselen, (onder andere via deelname aan regionale werkgeversnetwerken). Onze medewerkers krijgen hierdoor meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld stages, netwerkgesprekken – allemaal eerste stappen op weg naar de externe arbeidsmarkt.

  • benaderen de arbeidsmarkt actief voor de boventalligen.