Voorlopige indeling in kader integrale activering Wajong 2016

In het kader van de Participatiewet gaat UWV Wajongers die vóór 2015 al een uitkering ontvingen, herindelen in 2 groepen: Wajongers met arbeidsvermogen en Wajongers zonder arbeidsvermogen. Voor Wajongers die wel of tijdelijk geen arbeidsvermogen hebben, gaat de uitkering vanaf 1 januari 2018 omlaag naar maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Wajongers die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, behouden het recht op een uitkering van 75% van het wettelijk minimumloon.

Via systeemselectie en dossierscreening hebben we een voorlopige onderverdeling kunnen maken.

 

Resultaat 2016

 

t/m augustus

Met arbeidsvermogen

139.000

Duurzaam geen arbeidsvermogen

67.000

Niet ingedeeld omdat Wajonger vóór 1 januari 2018 met pensioen gaat of nog studeert

17.000

Krijgt oproep voor beoordeling omdat UWV over onvoldoende relevante informatie beschikt voor voorlopige indeling

2.000

Krijgt oproep voor beoordeling omdat Wajonger tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2015 relatief kort heeft gewerkt

10.000

Niet ingedeeld op basis van dossierscreening: Wajonger krijgt vragenlijst om dossier te actualiseren en, waar nodig, een oproep voor een beoordeling op arbeidsvermogen

16.000

In juli 2015 zijn we gestart met de landelijke verzending van vooraankondigingen aan Wajongers van wie we inschatten dat ze arbeidsvermogen hebben. Eind augustus 2016 hadden we, volgens plan, alle 86.000 vooraankondigingen gestuurd. In de vooraankondiging vragen we de Wajongers uitdrukkelijk om via een reactieformulier aan te geven of ze akkoord zijn met de indeling. 80% heeft gereageerd op de vooraankondiging. Als mensen na een herinnering niet reageren, krijgen zij een beschikking dat wij ervan uitgaan dat ze arbeidsvermogen hebben en dat hun uitkering per 1 januari 2018 wordt verlaagd. Van de Wajongers die wél reageren, gaat 51% niet akkoord met de voorgenomen indeling. We benaderen hen dan om de situatie te bespreken. Als ook tijdens dit gesprek blijkt dat de Wajonger niet akkoord is, nodigen we hem uit voor een sociaal‑medische beoordeling.

Eind augustus 2016 hebben we ook ruim 44.000 vooraankondigingen gestuurd aan Wajongers tot en met 50 jaar die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, en aan Wajongers voor wie de invoering van de Participatiewet geen gevolgen voor hun uitkering heeft omdat ze voor 1 januari 2018 met pensioen gaan.

Eind augustus hadden we bijna 36.000 beoordelingen voor een herindeling verricht (waarvan ruim 26.000 in 2016): 27.000 van Wajongers die hebben aangegeven niet akkoord te zijn met de voorgenomen indeling en 9.000 van Wajongers die we niet hebben kunnen indelen of die kort hebben gewerkt in de periode 2008 tot 2015. Op basis van de beoordelingen is vastgesteld dat 51% van de beoordeelde Wajongers duurzaam geen arbeidsvermogen heeft.

We zijn vorig jaar gestart met het versturen van vooraankondigingsbrieven naar de jongste Wajongers, de oudste zijn als laatste aangeschreven. We houden er rekening mee dat, naarmate hun leeftijd toeneemt, het aantal Wajongers dat in reactie op de vooraankondigingsbrief om een beoordeling vraagt, zal toenemen. We monitoren nauwlettend het verloop van de uitvoering van de integrale activering Wajong en informeren het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) periodiek over de uitkomsten en ontwikkelingen.

Het aantal bezwaren dat we tot nu toe hebben ontvangen blijft onverminderd laag, minder dan 1% van het aantal afgegeven beschikkingen. Dit komt vermoedelijk door de extra zorgvuldigheid die we in het proces betrachten.