Uitstroom naar werk van mensen met een arbeidsbeperking 2016

 

*2016

*2015

 

t/m augustus

t/m augustus

Mensen met recht op Wajong-uitkering (excl. plaatsingen met behoud van arbeid)

5.000

6.000

Mensen met recht op overige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

3.200

3.100

Mensen met recht op WAO-/WAZ-uitkering

300

300

Mensen met recht op WIA-uitkering

1.500

1.600

Mensen met recht op Ziektewet-uitkering

1.400

1.200

   

Aantal aan werk geholpen mensen met een arbeidsbeperking

8.200

9.100

  • *De aantallen worden op verschillende manieren berekend. Bij de Wajong tellen we alleen de mensen die een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden voor minimaal 12 uur per week hebben aanvaard. Bij de WIA, WAO en WAZ tellen we de mensen van wie het re-integratiedienstverleningstraject is beëindigd omdat ze voor hun resterende verdiencapaciteit werk hebben aanvaard. Voor de Ziektewet tellen we uitsluitend de mensen die na een re-integratietraject aan het werk zijn gekomen.

Mensen met een arbeidsbeperking bieden we waar mogelijk persoonlijke dienstverlening. Daarbij kopen we bijvoorbeeld een re‑integratiedienst of -traject in bij re‑integratiebedrijven, of schakelen we een (interne) jobcoach in. We beperken ons nadrukkelijk niet tot de doelgroep voor de banenafspraak. In de eerste 8 maanden van 2016 hebben we voor 6.300 WIA/WGA‑klanten werkplannen opgesteld. Daarin zijn de afspraken vastgelegd om waar mogelijk het doel van een reguliere baan te realiseren.

Via een klantprofiel maken we voor bedrijven inzichtelijk welke mensen met een arbeidsbeperking beschikbaar zijn voor werk, en wat zij kunnen. In het klantprofiel vermelden we niet alleen persoonsgegevens, arbeidsverleden, gegevens over gevolgde opleidingen en het aantal uren dat de klant kan werken. We nemen bijvoorbeeld ook op wat diens competenties en affiniteiten zijn, in welke sector hij zou willen werken, en welke taken en werkomgeving bij hem passen. Eind augustus 2016 waren bijna 20.300 klantprofielen van WGA’ers beschikbaar. Hiermee hebben we onze ambitie al gerealiseerd om in 2016 18.500 klantprofielen voor deze doelgroep op te stellen.

In de eerste 8 maanden van 2016 vonden minder mensen met een arbeidsbeperking een baan dan in dezelfde periode van 2015, vooral Wajongers. Dat komt doordat sinds de invoering van de Participatiewet geen nieuwe Wajongers met arbeidsvermogen meer instromen.