Toetsing ontslagaanvragen 2016

 

2016 t/m augustus

2015 t/m augustus

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal ingediende ontslagaanvragen

15.200

 

25.600

 

Oud recht (BBA)

-

 

22.900

 

Nieuw recht (Wwz)

15.200

 

2.700

 
     

Aantal afgewikkelde ontslagaanvragen

15.700

 

27.900

 

Oud recht (BBA)

-

 

26.700

 

Nieuw recht (Wwz)

15.700

 

1.200

 
     

Resultaat afwikkeling ontslagaanvragen

    

Ontslagvergunning verleend

7.400

47%

13.800

49%

Tijdens behandeling door werkgever ingetrokken

5.900

37%

8.700

31%

Niet in behandeling genomen wegens onvoldoende informatie

1.500

10%

2.400

9%

Ontslagvergunning afgewezen

900

6%

3.000

11%

Werkgevers die een arbeidsovereenkomst zonder instemming van de betrokken werknemer willen beëindigen, kunnen een ontslagvergunning aanvragen. De ontslagtoets voorkomt dat werknemers worden ontslagen zonder dat daar een redelijke grond voor is of dat de verkeerde mensen worden ontslagen. Als gevolg van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het ontslagrecht per 1 juli 2015 gewijzigd. Werkgevers kunnen sindsdien in 2 situaties een ontslagaanvraag bij UWV indienen: bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ontslagaanvragen om persoonlijke redenen lopen via de kantonrechter. Werknemers die minimaal 2 jaar bij een werkgever in dienst zijn geweest (vast of tijdelijk contract) krijgen sinds 1 juli 2015 bij ontslag een transitievergoeding. Voor kleine bedrijven geldt tot 2020 een overgangsregeling. Bedrijven die aan de voorwaarden van die regeling voldoen, mogen een lagere transitievergoeding betalen. UWV toetst of een werkgever aan de voorwaarden voor de overgangsregeling voldoet.

In de eerste 8 maanden van 2016 hebben we minder ontslagaanvragen ontvangen dan in dezelfde periode van 2015. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de aantrekkende economie: er worden minder aanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen ingediend. Daarnaast lijken werkgevers en werknemers vaker te proberen er zelf uit te komen, in plaats van een ontslagprocedure te starten bij UWV. Sinds 1 juli 2015 worden ook minder ontslagaanvragen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid ingediend doordat de plicht tot betaling van de transitievergoeding bezwarend is voor werkgevers. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aangegeven dat hij een wetsvoorstel zal indienen om de financiering van de transitievergoeding voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid te veranderen. Als gevolg van dit voorstel zal er voor werkgevers geen aanleiding meer zijn om een arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer in stand te laten om de transitievergoeding niet te hoeven betalen (slapende dienstverbandproblematiek).

In de eerste 8 maanden van 2016 bedroeg de tijdigheid van de afhandeling van ontslagvergunningen 90%. Van een groot deel van de zaken die niet tijdig zijn afgehandeld, is de overschrijding van de termijn goed te verklaren. Het gaat onder andere om verleend uitstel op verzoek van de werkgever of werknemer, samenloop met de afhandeling van een verzoek om een lagere transitievergoeding te betalen, samenhang tussen kortdurende en langdurende zaken in grotere collectieve aanvragen, en onvoorziene extra behandelrondes. Als we hiermee rekening houden, komt de tijdigheid uit op 99%.

In de eerste 8 maanden van 2016 hebben we de aanvraagformulieren voor werkgevers verder ontwikkeld en aangepast. We vervangen de minder gebruiksvriendelijke aanvraagformulieren in pdfvorm door webformulieren. Begin juli is als eerste het ontslagaanvraagformulier vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid beschikbaar gekomen als webformulier. In augustus zijn de eerste 2 delen (gegevens werkgever en gegevens werknemer) van de webformulieren voor bedrijfseconomische ontslagaanvragen beschikbaar gesteld. Sinds 1 april kunnen naast werkgevers ook gemachtigden ontslagaanvragen digitaal indienen via het digitale loket.