Huisvesting 2016

 

31-8-2016

31-12-2015

Aantal panden in portefeuille

83

94

Aantal vierkante meters

371.600

389.600

Aantal te huisvesten fte's*

17.634

18.347

  • *Deze aantallen zijn inclusief flexkrachten en externe inhuur.

We hebben in juni 2016 het Meerjarenhuisvestingsplan 2016–2020 vastgesteld. In dit plan zijn geen wezenlijke koerswijzigingen opgenomen ten opzichte van het plan 2014–2018.

Een aanzienlijk deel van onze locaties is gevestigd in steden waar UWV niet zal vertrekken. UWV zal deze locaties langjarig gebruiken, deze locaties kunnen worden benoemd als ijzeren voorraad. Om additionele besparingen te kunnen realiseren worden, vanwege de nu nog gunstige huurdersmarkt, huurcontracten van strategische panden uit de ijzeren voorraad opengebroken om te heronderhandelen en te verlengen tegen lagere tarieven tot ultimo 2024. Dit heeft tot nu toe geleid tot de aanpassing van 2 huurcontracten tegen lagere tarieven. Eind augustus 2016 waren we gevestigd in 83 panden, 11 minder dan eind 2015.

UWV onderhoudt goede contacten met de Rijksgebouwendienst en andere publieke organisaties, om in voorkomende gevallen vraag en aanbod in het publieke domein op elkaar af te stemmen. Met de Sociale Verzekeringsbank is een intentieverklaring getekend voor samenwerking met betrekking tot huisvesting. We hebben 2 huurovereenkomsten afgesloten met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als verhuurder; in Nijmegen en Breda zijn de SVB en UWV gezamenlijk gehuisvest.

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) ondersteunen we bij zijn huisvesting. We zetten tijdelijk 2 projectleiders in om te helpen bij de (her)inrichting en sluiting van CIZ‑vestigingen. Tevens maakt CIZ gebruik van de spreekuurvoorzieningen op onze locaties.

In het kader van de samenwerking tussen 9 grote zelfstandig bestuursorganen (zbo’s), waaronder de SVB en het CIZ, wordt eens per kwartaal een gezamenlijk huisvestingsoverleg gehouden. Hierin worden de gezamenlijke huisvestingsontwikkelingen besproken en kennis op dit gebied gedeeld. Dit overleg heeft geleid tot de Marktplaats leegstand huisvesting zbo’s die in maart 2016 operationeel is geworden. Op deze website kunnen de deelnemende organisaties hun leegstand publiceren en van elkaar zien waar en wanneer er vierkante meters beschikbaar zijn of komen.