Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Aantal klantcontacten, afhandeling van klachten en (hoger)beroepszaken

Onder een klacht verstaan we iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalatigheid van (een medewerker van) UWV. We handelden in 2020 6.498 klachten af, een klein gedeelte daarvan was ingediend in 2019. Het lukte om 97,4% van de klachten (doelstelling is 95%) binnen de wettelijke termijn van zes weken, of – indien verdaagd – binnen tien weken af te handelen.

Tabel Oordeel over klachten

 

2020

2019

 

Aantal

%

Aantal

%

Gegrond

1.998

30,8%

2.344

30,1%

Ongegrond

1.376

21,2%

1.480

19,0%

Niet-ontvankelijk

177

2,7%

199

2,6%

Oordeel niet van toepassing

962

14,8%

1.348

17,3%

Geen oordeel

1.985

30,5%

2.414

31,0%

     

Totaal

6.498

100,1%

7.785

100,0%

De coronacrisis heeft geen effect op de afhandeling van de klachten. Er worden veel klachten vroegtijdig opgelost doordat we kort na het indienen van de klacht contact opnemen met de klant om in goed overleg tot een acceptabele oplossing te komen. De op deze manier opgeloste klachten worden dan geregistreerd onder de noemer ‘oordeel niet van toepassing’. Het aantal klachten dat we zo oplossen is gedaald doordat we sinds 2017 vaker direct actie ondernemen om de onderliggende problemen in de uitvoering op te lossen, zodat we daarna minder klachten over hetzelfde onderwerp krijgen. Hierdoor daalt het percentage klachten ‘oordeel niet van toepassing’ en stijgen de overige percentages. Als de klacht niet gegrond en ook niet ongegrond verklaard kan worden, wordt de klacht geregistreerd onder de noemer ‘geen oordeel’.

Tabel Klachtsoorten

Klachtsoort

2020

2019

Dienstverlening

60,0%

52,0%

Betaling

14,5%

17,0%

Bejegening

19,4%

22,2%

Bereikbaarheid

2,3%

4,4%

Project*

0,6%

1,0%

Beleid**

0,8%

1,0%

Deskundigenoordeel

2,4%

2,4%

   

Totaal

100,0%

100,0%

  • * Onder de noemer project worden klachten geregistreerd over tijdelijke incidenten waarop snel moet worden geacteerd, zoals een groot datalek.
  • ** Onder de noemer beleid vallen klachten over algemeen geldende regels die niet aan specifieke wet- of regelgeving zijn toe te schrijven, zoals een privacyprotocol.

De meeste klachten gingen over de dienstverlening en dan vooral over onjuiste, tegenstrijdige of onvoldoende informatie, of over de manier waarop klanten door UWV‑medewerkers werden bejegend.

Afhandeling (hoger) beroep

Wie het niet eens is met een formele beslissing van UWV, kan een bezwaar indienen. Wie het vervolgens niet eens is met de beslissing op dit bezwaar, kan daartegen in beroep gaan bij de rechtbank. Als de klant of UWV het niet eens is met de beslissing van de rechter, kan hoger beroep worden aangetekend bij de Centrale Raad van Beroep.

Tabel Afhandeling beroepszaken

 

2020

2019

Ontvangen beroepszaken

10.196

10.019

Beroep

7.776

7.119

Hoger beroep

1.584

2.026

Schadebesluiten

799

814

Verzoekschriften

37

60

   

Afgehandelde beroepszaken

9.011

10.647

Beroep

5.963

7.035

Hoger beroep

2.206

2.701

Schadebesluiten

802

850

Verzoekschriften

40

61

Het kan gebeuren dat UWV de beslissing wijzigt nadat bezwaar is aangetekend, of dat de rechtbank de beslissing van UWV vernietigt. Als de klant door deze onjuiste beslissing schade heeft geleden, kan hij om een schadevergoeding vragen. Wanneer UWV het verzoek om schadevergoeding (gedeeltelijk) afwijst, of er niet binnen acht weken op reageert, dan kan de klant bij de bestuursrechter een verzoekschrift indienen om UWV te veroordelen tot een schadevergoeding. In 2020 ontvingen we 2% minder (hoger)beroepszaken dan in 2019. Mede doordat rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep vanaf half maart 2020 geen zittingen hielden, hebben we aanvankelijk minder beroepszaken afgehandeld dan vorig jaar. Inmiddels hebben de rechtbanken voorzichtig ook fysieke zittingen hervat.