Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Uitkomst WIA‑claimbeoordelingen, KCVG en AKC

Sociaal‑medische beoordeling WIA

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) heeft als doel cliënten hun resterende verdiencapaciteit zo veel mogelijk te laten benutten. Onze verzekeringsartsen beoordelen voor iedereen die na twee jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt zijn of haar belastbaarheid. Op basis van deze mogelijkheden stelt de arbeidsdeskundige vast wat de restverdiencapaciteit is. Dit bepaalt het recht op en de hoogte van de gevraagde uitkering.

Tabel Uitkomst WIA-claimbeoordelingen

 

Eerste vier maanden 2022

Eerste vier maanden 2021

Ontvangen aanvragen*

22.000

24.400

   

Toegekende aanvragen

14.700

15.300

WGA deels arbeidsongeschikt

3.300

3.700

WGA volledig arbeidsongeschikt

6.800

7.100

IVA

4.600

4.500

   

Afgewezen aanvragen

7.300

7.400

   

Afgehandelde aanvragen*

22.000

22.700

 • *Een deel van de ingediende aanvragen wordt ingetrokken.

In de eerste vier maanden van 2022 hebben we ruim 3% minder WIA‑aanvragen afgehandeld dan in dezelfde periode in 2021 (22.000 tegenover 22.700). Het gaat hierbij vooral om aanvragen van zieke werknemers met een vast dienstverband en 60‑plussers. We kenden 14.700 WIA‑aanvragen toe en wezen 7.300 aanvragen af. Dat laatste cijfer is inclusief bijna 600 aanvragen waarvan de behandeling tussentijds is gestaakt omdat de aanvrager volledig is hersteld, inmiddels is overleden, twee keer niet op het spreekuur is verschenen of inmiddels gedetineerd is.

De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van zieke werknemers met een vast dienstverband ligt de eerste twee ziektejaren bij de werkgevers; UWV ziet zieke werknemers in de regel pas bij de WIA‑aanvraag. Tijdens de ziekteperiode is de werkgever verplicht re‑integratie‑inspanningen te leveren om de zieke werknemer te begeleiden naar passend werk binnen of buiten zijn bedrijf. De werknemer is verplicht daaraan mee te werken. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen UWV tussentijds om een deskundigenoordeel vragen als ze van mening zijn dat de ander zich onvoldoende inspant, of twijfels hebben over de geschiktheid om te werken of de passendheid van het aangeboden werk. In de eerste vier maanden van 2022 hebben we 4.300 van dergelijke deskundigenoordelen uitgevoerd (dezelfde periode in 2021: bijna 4.800).

KCVG: Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde

In het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) werken UWV, het Amsterdam UMC en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) samen, met als doel om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de verzekeringsgeneeskunde te bevorderen en meer wetenschappelijke onderbouwing aan de verzekeringsgeneeskunde te geven.

Er lopen binnen het KCVG tal van onderzoeksprojecten. Nieuwe projecten worden getoetst aan de UWV Kennisagenda en moeten zich richten op praktijkgerichte en voor de verzekeringsgeneeskunde toepasbare uitkomsten. Verzekeringsartsen kunnen promotieonderzoek doen onder begeleiding van senior onderzoekers. Sinds 2020 zijn er per universitair medisch centrum niet meer drie maar twee lopende promotietrajecten per jaar. De tijd en middelen die hierdoor vrijkomen, worden ingezet op kleinschalige projecten – zoals onderzoek of het mogelijk is om de sociaal‑medische beoordeling eenvoudiger te maken – en op valorisatie en implementatie van de onderzoeksbevindingen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast wordt bekeken hoe ook met andere partners en door verbreding van onderzoeksthema’s de aansluiting op de praktijk beter geborgd kan worden, zonder dat dit ten koste gaat van de wetenschappelijke diepgang. Nadat in 2021 meerdere sessies waren gehouden om hiervoor een langetermijnstrategie te formuleren, zijn in de eerste vier maanden van 2022 de eerste gesprekken gevoerd met de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

Kleinschalige projecten

Inmiddels is al een aantal kleinschalige projecten gestart, met een doorlooptijd van maximaal één jaar. Deze projecten beantwoorden een vraag vanuit de praktijk en worden uitgevoerd door een verzekeringsarts (maximaal twee dagen per week). Een van de verzekeringsartsen die een kleinschalig project was gestart, is erin geslaagd extern extra financiering te regelen. Hierdoor kan dit project, Factoren gerelateerd aan de werkparticipatie van mensen met een visuele beperking, langer doorlopen en mogelijk worden uitgebouwd tot een promotietraject.

Lopend promotieonderzoek

De komende jaren spelen twee belangrijke thema’s in de langlopende (promotie)onderzoeken:

 • Het verbeteren en ondersteunen van de inhoud en het proces van beoordeling van de functionele mogelijkheden door (vooral) de verzekeringsarts.

 • Het verbeteren en verhogen van de participatie van specifieke groepen cliënten.

Eind 2021 is gestart met een promotieonderzoek over symptoomoverstijgende factoren bij arbeidsongeschiktheid. Dit onderzoeksproject sluit nauw aan bij een vergelijkbaar onderzoek in de bedrijfsgeneeskunde. Op 3 februari 2022 promoveerde Kristel Weerdesteijn op een proefschrift over arbeidsongeschiktheid en subjectieve gezondheidsklachten.

AKC: Arbeidsdeskundig Kennis Centrum

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) wil duurzame arbeidsparticipatie bevorderen door bij te dragen aan de professionalisering van het arbeidsdeskundig vak. De AKC Kennisagenda sluit aan bij de UWV Kennisagenda. De nieuwe meerjarenstrategie van het AKC (2022‒2026) richt zich op toekomstbestendige professionals en kent de volgende speerpunten: arbeidsmarkt, technologisering, toepasbare kennis voor het netwerk van professionals, multidisciplinaire samenwerking, de cliënt en de professionele beroepsbeoefenaar. Deze nieuwe speerpunten worden opgenomen in het al lopende onderzoekprogramma Professionalisering arbeidsdeskundig handelen 2020‒2024. Dit programma sluit aan bij concrete vragen die leven bij arbeidsdeskundigen, het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en stakeholders (werkgevers, werknemers en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)). In de eerste maanden van 2021 zijn, op basis van input van arbeidsdeskundigen en stakeholders en recente ontwikkelingen en rapporten, de fundamenten gelegd voor een nieuwe kennisagenda voor de komende jaren.

In de eerste vier maanden van 2022 zijn de volgende resultaten geboekt:

 • Eind 2021 is het eindrapport opgeleverd van het langlopende wetenschappelijke onderzoek ‘Chronische aandoening en Arbeidsparticipatie’ – Voorspellende factoren voor arbeidsuitval gepubliceerd in AKC Cahier 27. De bijbehorende digitale tool is begin mei opgeleverd.

 • De scan Werkvermogen voor werkzoekenden is gedigitaliseerd; er loopt inmiddels een pilotonderzoek met deze scan op vijf pilotkantoren van UWV.

 • De in 2021 gestarte werkgroep die een handreiking Banenmonitor ontwikkelt, heeft de scope uitgebreid naar het adviseren van inclusieve werkgevers.

 • De handreiking voor arbeidsdeskundig advies bij long covid is afgerond en ter validatie aangeboden aan een aantal stakeholders, waaronder UWV.

 • Voor de impactstudie naar vroegtijdige inzet van de arbeidsdeskundige voert Impact Centre Erasmus een pilot uit waarin de effecten van vroegtijdige (binnen drie maanden) inzet van arbeidsdeskundigen bij verschillende werkgevers wordt onderzocht. De pilot is in april 2021 van start gegaan bij twee grote werkgevers en is versterkt met kwantitatief onderzoek op twee grote datasets. Het pilotonderzoek loopt door tot eind 2022.

 • Het project gericht op het ontwikkelen van een leidraad en preferente formats voor de arbeidsdeskundige rapportage is in juli 2020 van start gegaan. Het project heeft enige vertraging opgelopen; de leidraad en formats worden eind 2022 opgeleverd.

 • Een promotieonderzoek van een UWV‑arbeidsdeskundige naar het effect van integrale participatiegerichte dienstverlening voor mensen met meervoudige problematiek wordt naar verwachting halverwege 2022 afgerond. Er is besloten om ook kleinschalig onderzoek mogelijk te maken voor arbeidsdeskundigen. UWV‑arbeidsdeskundigen werken hiervoor samen met de academische werkplaatsen en het KCVG.

 • In opdracht van de NVvA heeft het AKC een verkenning gedaan naar de arbeidsdeskundige in de toekomst. In november 2021 is op het gezamenlijke najaarscongres hierover een paper gepresenteerd en aangeboden aan de NVvA. Het rapport Naar de toekomst dromen is in april 2022 verschenen.

 • Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) heeft de methodiek Inclusief herontwerp van werk (IHW) 2.0 ontwikkeld om organisaties duurzaam inclusief te kunnen maken. Begin 2022 is een factsheet gepubliceerd over de rol van de arbeidsdeskundige bij IHW 2.0.

 • In de eerste vier maanden van 2022 zijn met subsidie van het AKC drie kortlopende onderzoeken gestart die zich richten op de handelingspraktijk van de arbeidsdeskundige. Het eerste onderzoek richt zich op de invloed van ageism (stereotypering, vooroordelen en discriminatie van ouderen) op het werk van arbeidsdeskundigen en de aanpak en ervaringen van arbeidsdeskundigen die ageism in hun eigen werk proberen tegen te gaan. Het tweede onderzoek focust op de doorontwikkeling van de bestaande e-learning Betrekken van naasten bij arbeidsre‑integratie. Het derde onderzoek heeft tot doel om na te gaan in hoeverre arbeidsdeskundigen discriminatie op de arbeidsmarkt signaleren, hoe zij vervolgens met die signalen omgaan en hoe zij werkenden en werkzoekenden ondersteunen wanneer die met discriminatie te maken hebben.

In maart 20222 is een nieuw onderzoek gestart naar inzet van de methodiek Samen beslissen, die zich richt op het versterken van de eigen regie van werknemers met psychische problemen bij hun re-integratie na een ziekmelding.