Voorwoord 2017

De economie trekt weer aan en het aantal WW‑uitkeringen daalde in de eerste 4 maanden van 2017 tot 401.500. Toch profiteert nog niet iedereen van de gunstige economische ontwikkelingen. Voor bepaalde groepen werkzoekenden blijft het lastig om werk te vinden. In onze dienstverlening leggen we daarom de focus op de groep met een zwakke of matige arbeidsmarktpositie. Dit doen we door online dienstverlening te combineren met een meer persoonlijke face‑to‑facebenadering. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een groot deel van de WW’ers sneller werk vindt als er sprake is van persoonlijk contact en gerichte interventies op het juiste moment.

Mensen met een arbeidsbeperking bieden we ondersteuning, waarbij het zo veel mogelijk benutten van de beschikbare arbeidsmogelijkheden centraal staat. Sinds januari 2017 werken we met een nieuw model voor de begeleiding en activering van mensen die vanaf dit jaar de WGA instromen. Daarbij hebben we met al deze WGA‑gerechtigden ten minste 1 keer en gemiddeld 2 keer per jaar contact. Zo kunnen we hen steeds ondersteunen en aanspreken op hun mogelijkheden en op hun verantwoordelijkheid om zich in te spannen om deze mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. Met deze nieuwe werkwijze houden we mensen in beeld, kunnen we wijzigingen eerder signaleren en de rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking beter borgen.

We hebben in de eerste 4 maanden van 2017 meer beoordelingen uitgevoerd dan we met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben afgesproken. In 2017 hebben we opnieuw extra middelen uitgetrokken voor activerende intensieve dienstverlening aan mensen met een volledige WGA‑uitkering (80-100%), met name door het inzetten van re‑integratietrajecten.

In 2016 hebben we het UWV Informatieplan voor de komende jaren opgesteld. Hierin hebben we aangegeven hoe we ons ICT‑landschap toekomstbestendig willen maken om goede en betrouwbare dienstverlening aan onze klanten te kunnen blijven leveren. We hebben met het ministerie van SZW afgesproken dat we de beperkt beschikbare verandercapaciteit vooral inzetten om de continuïteit en stabiliteit van ons ICT‑landschap te verhogen.

Rust en ruimte voor onze bedrijfsvoering speelden ook in de eerste maanden van 2017 een belangrijke rol.

Eind januari 2017 publiceerde de Algemene Rekenkamer het rapport naar de verhouding tussen de doelen, mensen en middelen bij UWV. De Algemene Rekenkamer concludeerde dat UWV in de periode 2010–2015 de opgedragen taken over het algemeen adequaat heeft uitgevoerd. Ze noemde dat – ook in het licht van de economische crisis en de veelheid aan beleidsmatige en budgettaire wijzigingen in deze jaren, geen geringe prestatie. Een van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer is om meer zicht te creëren op de relatie tussen prestaties en kosten, om zo een meer zakelijke samenwerkingsrelatie met het ministerie van SZW te bevorderen. UWV en het ministerie zijn met elkaar in gesprek over een voorstel hoe beter zicht kan worden gekregen op de relatie tussen kosten en prestaties. Een en ander laat onverlet dat de bezuinigingen waartoe achtereenvolgende kabinetten hebben besloten veel van de organisatie hebben gevraagd. In 2018 zal UWV € 489 miljoen bezuinigd hebben ten opzichte van 2011; daarvan wordt in 2017 € 466 miljoen gerealiseerd.

Wij beseffen dat onze prestaties voor een belangrijk deel te danken zijn aan de inzet van onze medewerkers. Wij zijn hun erkentelijk voor het vele werk dat zij dagelijks verrichten.

Raad van Bestuur

Bruno Bruins, voorzitter
Fred Paling
José Lazeroms