Volumeontwikkelingen 2017

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. In de eerste 4 maanden van 2017 ontvingen ruim 1,3 miljoen mensen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. De belangrijkste volumeontwikkelingen in 2017 waren:

WW

Doordat het economisch herstel zich heeft voortgezet, is het aantal nieuwe uitkeringen in de eerste 4 maanden van 2017 aanzienlijk lager dan in de eerste 4 maanden van 2016. Ook het aantal lopende uitkeringen nam fors af. Het positieve effect van het economisch herstel zien we ook terug in het bedrag aan WW‑uitkeringslasten. Dit bedrag was in de eerste 4 maanden van 2017 9% lager dan in de eerste 4 maanden van 2016 (€ 1.861 miljoen tegenover € 2.051 miljoen).

De invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015 heeft specifiek gevolgen voor het geregistreerde aantal uitkeringsbeëindigingen wegens werkhervatting. Dit is in 2016 en 2017 lager dan in voorgaande jaren. In de eerste 4 maanden van 2017 was het aantal 51.800. Omdat uitkeringen pas formeel worden beëindigd wanneer vaststaat dat er 2 maanden lang sprake is geweest van voldoende inkomsten, moeten klanten nog 2 maanden na werkhervatting een inkomstenopgave indienen. Wanneer een klant dit niet doet, staat niet vast dat het werk is hervat en wordt de uitkering beëindigd wegens het niet indienen van een inkomstenopgave. Het aantal uitkeringsbeëindigingen wegens het niet indienen van een inkomstenopgave is in 2016 en 2017 duidelijk hoger dan in voorgaande jaren; in de eerste 4 maanden van 2017 was dit aantal 16.500. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat een aanzienlijk deel van de klanten die geen inkomstenopgave heeft ingediend het werk heeft hervat.

WIA

Het aantal lopende uitkeringen is verder gestegen, de instroom is veel hoger dan de uitstroom. Het WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)-bestand heeft nog geen normale leeftijdsopbouw. Daardoor bereiken relatief weinig mensen in de WIA nu al de pensioengerechtigde leeftijd. De komende 2 decennia zal de uitstroom gestaag toenemen. Pas na 2040 zal het aantal lopende uitkeringen stabiliseren.

Wajong

Sinds 1 januari 2015 geldt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong 2015). Deze wet is alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Hiermee wordt bedoeld dat zij niet over arbeidsvermogen beschikken en dit ook nooit kunnen ontwikkelen. Door deze wijziging is het aantal lopende Wajong‑uitkeringen afgenomen.

Ziektewet

Er zijn iets meer uitkeringen toegekend dan in de eerste 4 maanden van 2016. Het vangnet van de Ziektewet is onder meer bedoeld voor zieke werklozen, zieke uitzendkrachten en flexwerkers, en werknemers die ziek zijn aan het einde van hun (tijdelijke) contract en/of dienstverband (eindedienstverbanders).