UWV-brede prioriteiten – Dienstverlening WW en arbeidsbeperkten 2017

In ons Jaarplan 2017 hebben we de belangrijkste accenten voor dit jaar benoemd. Het verder ontwikkelen van de dienstverlening aan WW’ers en arbeidsbeperkten is een van onze belangrijkste pijlers. In 2016 hebben we onder andere hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit was nodig omdat onze dienstverlening onder druk is komen te staan als gevolg van de bezuinigingen en de grootschalige wijzigingen in wet- en regelgeving in de afgelopen jaren.

Dienstverlening aan WW’ers

In het najaar van 2016 is UWV gestart met een nieuw WW‑dienstverleningsmodel. De nieuwe dienstverlening combineert de algemene online dienstverlening met een meer persoonlijke benadering. Gebleken is namelijk dat een deel van de werkzoekenden voldoende ondersteuning vond in de online dienstverlening, maar een deel ook behoefte had aan een meer persoonlijke benadering. Welke dienstverlening nodig is, bepalen we aan de hand van de Werkverkenner, een online vragenlijst die elke WW’er bij de start van de WW‑periode invult. Door verschillende verbetermaatregelen, zoals het versturen van herinneringsberichten, heeft 71% van de WW’ers de Werkverkenner inmiddels ingevuld. Van degenen die de Werkverkenner niet hebben ingevuld, heeft een deel inmiddels al werk gevonden of werk in het vooruitzicht, een ander deel is niet digivaardig.

Een klant komt in aanmerking voor de aanvullende dienstverlening wanneer uit de Werkverkenner blijkt dat hij een kans van maximaal 50% heeft om binnen 1 jaar weer aan het werk te gaan. De effectiviteit van de nieuwe dienstverlening zal worden onderzocht, de voorbereidingen daarvoor lopen nu.

Dienstverlening aan arbeidsbeperkten

Sinds dit jaar zijn we gestart met een nieuwe dienstverleningsvorm voor mensen met een arbeidsbeperking. Wij bieden hun ondersteuning waarbij het zo veel mogelijk benutten van de beschikbare arbeidsmogelijkheden centraal staat. In overleg met het ministerie van SZW hebben we ervoor gekozen om ons ook te richten op de groep aan wie om arbeidskundige redenen een volledige WGA‑uitkering is toegekend (80‑100%). Door gemiddeld 2 keer per jaar contact te leggen met klanten met een WIA‑uitkering willen we een sluitend systeem creëren voor het in beeld hebben én houden van WIA‑gerechtigden met arbeidsmogelijkheden. Waar nodig en mogelijk bieden we ondersteuningstrajecten of activerende dienstverlening aan.

UWV beoordeelt of de huidige Wajongers wel of niet arbeidsvermogen hebben. Eind maart 2017 hebben we volgens plan alle mensen die een uitkering volgens de oude Wajong ontvangen geïnformeerd over de voorgenomen indeling met betrekking tot hun arbeidsvermogen. Voor 1 juli 2017 zullen we alle mensen die een Wajong 2010‑uitkering ontvangen, hebben geïnformeerd over de voorgenomen indeling met betrekking tot hun arbeidsvermogen. Als een Wajonger het niet eens is met de voorgenomen indeling, dan krijgt deze een gesprek en zo nodig een sociaal‑medische beoordeling. Het besluit dat UWV neemt, is vatbaar voor bezwaar en beroep.

In de eerste 4 maanden van 2017 hebben we 73.600 sociaal‑medische beoordelingen uitgevoerd. Met dit aantal voldoen we aan de gemaakte afspraak met het ministerie van SZW (72.100) en hebben we ruim 9.000 beoordelingen meer uitgevoerd dan in dezelfde periode in 2016. We hebben vooral meer beoordelingen uitgevoerd in het kader van de Integrale activering Wajong. Daarentegen blijft het aantal eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen achter op de begroting. De totale achterstanden in de diverse uit te voeren beoordelingen zijn in de eerste 4 maanden van 2017 iets opgelopen. Dit benadrukt het belang van de uitbreiding van de artsencapaciteit en de inzet van taakdelegatie. Ook door de inzet van externe verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen streven we ernaar deze achterstand te verminderen.

Dienstverlening ten behoeve van de banenafspraak

Met de Participatiewet is de dienstverlening aan nieuwe jonggehandicapten gedecentraliseerd en ligt de verantwoordelijkheid voor arbeidsmarktbeleid bij de gemeenten. Naast de diensten die gemeenten verplicht zijn om bij UWV af te nemen, zoals het Advies indicatie beschut werk, het Advies medische urenbeperking en de Indicatie banenafspraak, ondersteunen we gemeenten en de sociale partners op allerlei manieren. We beheren het doelgroepregister voor de banenafspraak en bieden gemeenten ondersteuning bij de diensten die zij bij ons kunnen afnemen. Gemeenten kunnen gebruikmaken van onze systemen, waaronder Sonar, het digitaal systeem voor de registratie van werkzoekenden en vacatures. Daarnaast loopt er vanaf het eerste kwartaal van 2017 een verkenning op het uitwisselen van klantprofielgegevens uit de gemeentesystemen aan de UWV‑systemen. Dit is bedoeld om een extra impuls te geven aan het realiseren van klantprofielgegevens van de doelgroep voor de banenafspraak van gemeenten. Ook maken we het voor gemeenten mogelijk om hun kandidaten voor de banenafspraak toe te voegen aan de Kandidatenverkenner banenafspraak, de applicatie waarmee werkgevers geanonimiseerde klantprofielen kunnen bekijken. Gemeenten stellen deze klantprofielen voor een belangrijk deel op. Eind april 2017 stonden er in de Kandidatenverkenner bijna 145.000 mensen die behoren tot de doelgroep banenafspraak (eind 2016: bijna 140.000), waarvan er bijna 62.000 een volledig profiel hebben (eind 2016: bijna 58.000).

Handhaving

We krijgen per jaar duizenden signalen van regelovertreding. Dit zijn interne (van UWV‑medewerkers), externe (van burgers of instanties) of polissignalen (signalen op basis van bestandvergelijking). Deze signalen onderzoeken we. De minister heeft aan de Tweede Kamer toegezegd dat UWV aan het einde van het eerste kwartaal 2017 op een totale werkvoorraad van circa 20.000 signalen uit zal komen, waarvan maximaal 6.000 polissignalen. Dit doel is met een stand van circa 16.300 respectievelijk circa 5.400 gehaald.

Door verschillende ontwikkelingen binnen en buiten UWV is het nodig dat we ons herbezinnen op de aard en de omvang van het gewenste handhavingsniveau. Dit doen we samen met het ministerie van SZW. Het uitgangspunt blijft dat we willen voorkomen dat burgers of werkgevers de regels overtreden. Daarom zetten we vooral in op preventieve handhaving. Mensen die bewust de regels overtreden, pakken we hard aan. Qua preventie maken we graag gebruik van nieuwe inzichten in het gedrag van onze klanten. Een voorbeeld van een onderzoek dat nu loopt, is hoe we kunnen voorkomen dat werkgevers te laat een ziekteaangifte of hersteldmelding van een medewerker met een no‑riskpolis doen. In principe behoren we een boete op te leggen, maar dit kan een negatief effect hebben op de bereidheid van werkgevers om werknemers met beperkingen in dienst te nemen. Als we met kleine aanpassingen in onze dienstverlening een te late melding kunnen voorkomen, draagt dat bij aan onze doelstelling van preventie en voorkomen we ook dat de bereidheid om werknemers met een beperking in dienst te nemen afneemt.