UWV-brede prioriteiten – Interne organisatie 2017

In ons Jaarplan 2017 hebben we de belangrijkste accenten voor dit jaar benoemd. Het verder verbeteren en ontwikkelen van onze dienstverlening is een van de belangrijkste pijlers voor 2017. Om in de toekomst deze toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, is het van belang dat we investeren in onze organisatie. Het is essentieel dat UWV een stabiele en efficiënt werkende organisatie is.

Investeren in medewerkers

UWV vervult een belangrijke maatschappelijke functie: we ondersteunen mensen tijdens hun zoektocht naar werk en voorzien in inkomen bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Om in de toekomst deze toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, is het van belang dat we investeren in onze organisatie. Het is essentieel dat UWV een stabiele en efficiënt werkende organisatie is. Het gaat hier in de eerste plaats om investeringen in onze medewerkers. Immers, UWV is er voor de mensen, maar dat kan alleen dankzij de inzet van onze medewerkers. Daarnaast is onze ICT een onmisbare schakel en een integraal onderdeel van onze dienstverlening. Die moet dus goed op orde zijn.

We willen graag dat alle UWV-medewerkers met enthousiasme hun waardevolle bijdrage kunnen leveren. We vinden het belangrijk dat UWV’ers plezier hebben in het werk en investeren in hun ontwikkeling en vitaliteit. UWV wil een aantrekkelijke werkgever zijn. In 2016 is er een nieuwe cao afgesloten, waarin is opgenomen dat minstens 350 tijdelijke dienstverbanden worden omgezet naar een vast dienstverband. In de eerste 4 maanden van 2017 ging het om 120 dienstverbanden. Uiteraard zijn bij piekbelastingen of tijdelijke werkzaamheden flexibele vormen van arbeid noodzakelijk voor UWV. Maar waar mogelijk willen we onze mensen zekerheid geven over hun loopbaan bij UWV. De boventalligheid is in de eerste 4 maanden van 2017 lager dan in dezelfde periode in 2016.

Om invulling te geven aan professionele dienstverlening is het belangrijk dat UWV als bedrijf midden in de maatschappij staat en een goede verbinding met klanten heeft. We zijn een inclusieve werkgever en streven naar een divers personeelsbestand; onze medewerkers vormen een afspiegeling van de samenleving en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is in onze organisatie een plek. UWV draagt ook bij aan de doelstelling van de banenafspraak, namelijk het creëren van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. In de periode 2016 tot en met 2020 willen we 250 personen duurzaam plaatsen. Inmiddels werken er al 246 personen uit het doelgroepregister bij UWV. De gemiddelde leeftijd van de UWV‑medewerkers is hoog, ongeveer 49 jaar. Dat betekent dat we bewust op zoek moeten gaan naar jongere werknemers. Voor een frisse blik, maar ook om de continuïteit van kennis en expertise binnen UWV te borgen. Begin 2017 is besloten dat we ook de komende jaren verder gaan met het traineeship waarmee we ongeveer 130 pas afgestudeerde jongeren een plek aanbieden binnen UWV.

Beveiliging en privacy

Voor overheidsorganisaties en dus ook voor UWV is het van belang oog te houden voor de borging van beveiliging en privacy. We verwerken en verstrekken immers dagelijks veel persoonsgegevens in onze ICT-applicaties. Om hier zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan, nemen we daarbij informatiebeveiligingseisen en privacyregels in acht. In 2017 zetten we extra budget in om de applicaties die we gebruiken, conform de vereiste normen en regels, op orde te brengen.

Toekomstbestendige ICT

Begin 2017 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het (herijkte) UWV Informatieplan 2017–2021 (UIP) aan de Tweede Kamer aangeboden. In het UIP geven we inzicht in wat we willen, kunnen en nodig hebben om onze ICT (en daarmee de dienstverlening) toekomstbestendig en wendbaar te maken. Omdat onze verandercapaciteit beperkt is, moeten we een prioritering aanbrengen. De hoogste prioriteit blijft de continuïteit en stabiliteit van het ICT‑landschap. De uitvoering van het UIP, en daarmee de toekomstbestendigheid van UWV, kan onder druk komen te staan als er grote veranderingen in wet- en regelgeving worden aangebracht. Dit zou mogelijk kunnen gebeuren bij het aantreden van een nieuw kabinet. Wanneer we dit signaleren, gaan we op constructieve wijze het gesprek aan over het moment waarop de veranderingen in wet- en regelgeving kunnen plaatsvinden zonder dat de toekomstbestendigheid van het ICT‑landschap in gevaar komt. De Algemene Rekenkamer onderschrijft dit belang in het rapport ‘UWV, balanceren tussen ambities en middelen’: “Het is relevant dat het parlement zich juist ook in de komende jaren realiseert dat de ICT‑opgave van UWV beperkingen met zich mee kan brengen in de mate waarin politieke ambities kunnen worden gerealiseerd.”

Rapport Algemene Rekenkamer

Het genoemde Rekenkamer‑rapport is begin 2017 gepubliceerd en aan de Tweede Kamer gezonden. De Algemene Rekenkamer concludeert: “Ondanks vele beleidswijzigingen en bezuinigingen is UWV erin geslaagd in de afgelopen jaren de opgedragen kerntaken adequaat uit te voeren: het verstrekken van uitkeringen aan werklozen, zieken en arbeidsongeschikten, het uitvoeren van sociaal‑medische beoordelingen en beheren van gegevens. Dat is geen geringe prestatie.” De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht of de middelen die UWV krijgt in balans zijn met de taken die UWV uitvoert. Voor de korte termijn ziet de Algemene Rekenkamer geen problemen. Dat komt doordat we een beroep kunnen doen op de door ons opgebouwde reserves. Die reserves zijn conform afspraak met het ministerie van SZW gevuld met de onderuitputting die is gerealiseerd in de jaren met hoge uitkeringsvolumes. De verwachting is dat ook de komende jaren de reserves nodig zijn om de begroting sluitend te houden. Wij houden de budgettaire situatie nauwlettend in het oog. We waren hierover al in gesprek met het ministerie van SZW en de constatering van de Algemene Rekenkamer is een bevestiging dat we dit gezamenlijk moeten blijven doen. De aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer zijn omgezet in acties die we samen met het ministerie van SZW oppakken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de overlegstructuur, de informatievoorziening en het inzichtelijk maken van de relatie tussen middelen en het doel van de wetten die UWV uitvoert. In de loop van 2017 blijven we bezig om deze acties af te ronden en te implementeren.

In aanloop naar de verkiezingen hebben we samen met het ministerie van SZW gekeken naar de verschillende maatregelen die door politieke partijen zijn opgenomen in de verkiezingsprogramma’s. Deze maatregelen hebben we bekeken op mogelijke impact voor UWV. De boodschap die vanuit UWV vooropstaat, is in lijn met het rapport van de Algemene Rekenkamer: het belang van rust en ruimte voor onze organisatie. Er is de afgelopen jaren veel veranderd binnen UWV – door taakstellingen en wetswijzigingen – en nu hebben we die rust en ruimte nodig om onze uitvoering en ICT op orde te krijgen.