UWV-brede prioriteiten – Externe verbinding 2017

UWV is een publieke organisatie die midden in de samenleving opereert. We stimuleren en ondersteunen werkzoekenden bij hun zoektocht naar werk en verstrekken inkomen in geval van werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid. We vervullen deze taken met inzet en aandacht en zoeken daarbij actief de samenwerking met onze partners, die we met uitgestoken hand tegemoet treden.

Een belangrijke kerntaak van UWV is het beheren en leveren van gegevens over lonen, uitkeringen en inkomstenverhoudingen. Wij faciliteren meervoudig gebruik van gegevens voor meerdere taken van de overheid en we verbinden vraag en aanbod van gegevens in het domein van werk en inkomen en daarbuiten. We leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de doelstelling dat burgers en werkgevers hun gegevens slechts 1 keer hoeven aan te leveren en dat die gegevens vervolgens kunnen worden hergebruikt. In de eerste 4 maanden van 2017 hebben we 99% van de gegevensleveringen conform de afspraken over tijdigheid en volledigheid uitgevoerd, ruim boven de met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken norm van 95%.

Met verschillende partijen zijn we medio 2016 een pilot gestart om het aanvraagproces voor een hypotheek te vereenvoudigen. Onderdeel hiervan is het vervangen van de werkgeversverklaring door het verzekeringsbericht; een bestaand digitaal document met bij UWV beschikbare persoonlijke loon- en arbeidsgegevens. Medio 2017 wordt de pilot geëvalueerd. Het is een voorbeeld van hoe we op zoek zijn om de vele gegevens waarover wij beschikken in te zetten voor een verlaging van de regeldruk.

Op het gebied van regionaal arbeidsmarktbeleid werken wij samen met gemeenten, sociale partners, SW‑bedrijven, onderwijsinstellingen en private organisaties. Wij investeren om de samenwerking in de regio te verbeteren en werken daarbij samen met onze partners.

Als grote speler op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid beschikken we over veel data en kennis die van grote waarde zijn voor de eigen organisatie en ook voor externe partijen. UWV biedt proactief actuele informatie en advies over de landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarkt. Deze publicaties krijgen over het algemeen veel aandacht in de media. In de eerste 4 maanden van 2017 zijn verschillende onderzoeken afgerond en nieuwe onderzoeken gestart, die gericht zijn op het verbeteren van onze dienstverlening. Zo zijn er 2 proefschriften verdedigd met onderzoek naar verbeteringen in onze dienstverlening aan zogenoemde vangnetters: zieke werknemers die geen werkgever meer hebben. Naar aanleiding van de onderzoeken kijken we hoe we onze dienstverlening kunnen aanpassen, zodat deze effectiever wordt.