Nieuw dienstverleningsmodel voor WW’ers 2017

We streven ernaar om in onze dienstverlening meer klanten met een WW‑uitkering op basis van een persoonlijk gesprek dienstverlening op maat te bieden dan in het verleden. De individuele arbeidsmarktpositie van de klant is daarbij leidend. Om de arbeidsmarktpositie te kunnen bepalen, vragen we aan klanten de Werkverkenner in te vullen. De Werkverkenner is een op wetenschappelijke basis ontwikkelde online vragenlijst die inzicht geeft in de kans op werkhervatting binnen 1 jaar en de factoren die daarop van invloed zijn. De uitkomsten van de Werkverkenner leiden tot een indeling in 4 categorieën: 0‑25%, 25‑50%, 50‑75% en 75‑100%. Inmiddels vult 71% van de WW’ers de Werkverkenner in (sinds 1 oktober 2016 113.700 van de 187.900 WW’ers). Van degenen die de Werkverkenner niet hebben ingevuld, heeft een deel inmiddels al werk gevonden of werk in het vooruitzicht, een ander deel is niet digivaardig.

Om klanten extra te attenderen op het invullen van de Werkverkenner, gebruiken we 2 verschillende kanalen: de werkmap en sms‑berichten. In de eerste week na het ontvangen van de taak om de Werkverkenner in te vullen, krijgt de klant een bericht in de Werkmap waarin het belang van het invullen ervan wordt uitgelegd. Als de klant na 2 weken de taak nog niet heeft afgerond, ontvangt hij een herinneringsbericht. Vanaf begin dit jaar sturen we naar iedereen die na 3 weken de taak nog niet heeft afgerond een sms‑bericht.

Een klant komt in aanmerking voor de aanvullende dienstverlening wanneer uit de Werkverkenner blijkt dat hij een kans van maximaal 50% heeft om binnen 1 jaar weer aan het werk te gaan. Er zal onderzoek worden uitgevoerd naar de effectiviteit van de nieuwe dienstverlening. De voorbereidingen daarvoor lopen nu.

Bij de inzet van deze dienstverlening lag in eerste instantie de focus op de groep met een matige arbeidsmarktpositie: de mensen met 25 tot en met 50% kans op werkhervatting binnen 1 jaar. Tijdelijk wordt de focus verbreed. Een deel van de extra middelen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor 2017 en 2018 in het kader van het actieplan Perspectief voor 50-plussers beschikbaar heeft gesteld, zetten we in voor dienstverlening aan WW‑gerechtigden met een zwakke arbeidsmarktpositie (tot 25% kans op werkhervatting binnen 1 jaar). Van de 113.700 klanten die de Werkverkenner hebben ingevuld, bevindt 31% (41.700) zich in de categorieën tot 50%.

WW-gerechtigden die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en daardoor een verhoogd risico lopen op langdurige werkloosheid nodigen we uit voor een werkoriëntatiegesprek. In dit gesprek worden afspraken gemaakt over de (sollicitatie)activiteiten die de klant zal ondernemen. Dan wordt ook besproken of extra dienstverlening nodig is, aanvullend op de online dienstverlening, om de arbeidsmarktpositie van de klant te verbeteren. Voorbeelden van aanvullende dienstverlening zijn het volgen van de training ‘Succesvol naar werk’, de workshop ‘Solliciteren’, de webinar ‘Hoe val ik op met mijn cv’ en de online training ‘Vind een baan met social media’.

De afspraken worden in een werkplan vastgelegd. De adviseur werk doorloopt vaste stappen om tot een oordeel te komen over de situatie van de klant en de interventies die daarbij passen. De beschikbare interventies zijn zo veel mogelijk gebaseerd op inzichten uit onderzoek: wat werkt voor wie op welk moment.

In de eerste 4 maanden van 2017 hebben we 40.900 werkoriëntatiegesprekken gevoerd. Hiervan waren er 28.000 met mensen met een zwakke of matige arbeidspositie (0‑50% kans op werkhervatting binnen 1 jaar). Voor hen hebben we 12.500 werkplannen met aanvullende dienstverlening opgesteld. Het werkoriëntatiegesprek leidt voor de categorie 0‑25% in 43% van de gevallen tot een werkplan met aanvullende dienstverlening en voor de categorie 25‑50% in 45% van de gevallen. In totaal hebben we voor alle WW‑klanten in de eerste 4 maanden van 2017 22.600 werkplannen met aanvullende dienstverlening opgesteld.

Als er na 6 maanden werkloosheid nog geen gesprek is geweest, wordt de WW-gerechtigde uiterlijk in de zevende maand uitgenodigd voor een monitorgesprek. Doel van dat gesprek is om de voortgang van de sollicitatieactiviteiten te bewaken en te bezien of aanvullende dienstverlening door UWV noodzakelijk is. Met de monitorgesprekken sturen we bij als blijkt dat de kans op werkhervatting binnen 1 jaar kleiner is dan op grond van de Werkverkenner was ingeschat. In de eerste 4 maanden van 2017 hebben we 10.800 monitorgesprekken gevoerd.

Sinds de landelijke start van deze WW‑dienstverlening per 1 oktober 2016 zijn de eerste leer- en verbeterslagen doorlopen. Zo volgen alle adviseurs werk die werkoriëntatiegesprekken voeren, een ontwikkeltraject om hun vakmanschap te vergroten. Daarnaast werken we aan de verdere ontwikkeling van de dienstverlening. Zo hebben we bijvoorbeeld onderzoek gedaan om de respons op de Werkverkenner te vergroten. Hoe meer werkzoekenden de Werkverkenner invullen, hoe beter UWV hen kan ondersteunen bij de zoektocht naar een nieuwe baan.