Tijdelijk extra ondersteuning voor specifieke groepen 2017

UWV kreeg de afgelopen jaren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) extra geld om uitgebreidere dienstverlening te bieden aan specifieke doelgroepen, zoals 50‑plussers, jeugdwerklozen en minder digivaardigen. De bestaande afspraken over de dienstverlening aan 50‑plussers liepen tot 1 oktober 2016, de afspraken over dienstverlening aan jongeren lopen door tot 1 juli 2017.

Het ministerie heeft voor 2017 en 2018 extra budget beschikbaar gesteld in het kader van het actieplan Perspectief voor 50‑plussers. Met het ministerie hebben we afgesproken dat we een deel van de extra middelen inzetten voor dienstverlening aan WW‑gerechtigden met een zwakke arbeidsmarktpositie. Dit zijn merendeels werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Het organiseren van ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekenden maakt deel uit van dit actieplan.

De Inspiratiedagen worden voortgezet. Deze dagen staan niet alleen open voor oudere werkzoekenden, maar voor alle werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook worden de extra middelen ingezet voor de werkgeversdienstverlening om relaties met werkgevers te intensiveren (netwerken) en uit te breiden, en voor het matchen van werkgevers en werkzoekenden.