Herbeoordelingen 2017

Wanneer zich een wijziging in de medische situatie heeft voorgedaan of de verwachting is dat deze zich op een bepaald moment zal voordoen, voeren we een herbeoordeling uit. Het resultaat van een herbeoordeling kan zijn dat iemand een hogere of juist een lagere uitkering krijgt. De herbeoordeling is daarmee niet alleen een belangrijk instrument om vast te stellen of iemand nog de juiste uitkering ontvangt, maar geeft ook cruciale informatie over eventuele wijzigingen in de restverdiencapaciteit en daarmee de activeringsmogelijkheden. We voeren herbeoordelingen uit op verzoek van de uitkeringsgerechtigde zelf, diens werkgever of verzekeraar, of wanneer de verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige dat nodig vindt.

We hebben in de eerste 4 maanden van 2017 14.700 sociaal‑medische herbeoordelingen uitgevoerd. Begin 2016 heeft UWV met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken om de achterstand in het aantal door de arts zelf ingeplande WIA‑herbeoordelingen in 2016 terug te brengen van 9.500 naar 6.100. We hebben aanvullende middelen ontvangen om de artsencapaciteit te vergroten. UWV heeft hierdoor in het tweede halfjaar van 2016 circa 7.300 extra herbeoordelingen kunnen uitvoeren. Daarnaast was de reguliere productie 1.900 hoger dan voorzien in het UWV Jaarplan 2016. Het aanvullende budget is beëindigd.

In de eerste 4 maanden van 2017 is de achterstand stabiel gebleven. We verwachten echter dat deze achterstand zal stijgen. Dat heeft te maken met het feit dat in 2017 achterstanden in de eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen worden weggewerkt en de WIA‑herbeoordelingen als laagste geprioriteerd staan.