Nieuw dienstverleningsproces voor mensen met een WIA-uitkering 2017

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) heeft als doel om arbeidsbeperkten hun resterende verdiencapaciteit zo veel mogelijk te laten benutten. Mensen met een arbeidsbeperking die over arbeidsvermogen beschikken, bieden we waar mogelijk persoonlijke dienstverlening. Daarbij verzorgen onze eigen medewerkers begeleiding of kopen we bijvoorbeeld een re‑integratiedienst of -traject in bij re‑integratiebedrijven.

Per 1 januari 2017 hebben we een nieuw dienstverleningsproces WIA‑WGA 2017 ingevoerd. Dit dienstverleningsproces kent 4 hoofddoelen. We willen zorgen voor:

  • een sluitende aanpak (iedere WIA’er in beeld);

  • een rechtmatige uitkeringsverstrekking;

  • het bevorderen van re‑integratie;

  • een toegevoegde waarde voor de klant.

De dienstverlening bestaat concreet uit een werkplan, gesprekken en waar nodig een re‑integratietraject. Na het oriëntatiegesprek is de dienstverlening gericht op activeren, het bevorderen van zelfredzaamheid en het maximaal benutten van mogelijkheden, vooral door het optimaal inzetten van ingekochte re‑integratietrajecten. We matchen klanten op beschikbare vacatures en wanneer een herbeoordeling aan de orde is, voeren we deze uit. UWV monitort de voortgang van alle klanten door minimaal 1 en gemiddeld 2 keer per klant per jaar contact te hebben.

We ondersteunen mensen met een WIA‑uitkering en arbeidsmogelijkheden die hun restverdiencapaciteit niet op eigen kracht kunnen benutten, op deze wijze gedurende 5 jaar met activerende dienstverlening. We werken samen met de klant om in die 5 jaar het hoogst haalbare resultaat op weg naar betaalde arbeid te behalen. Na die periode verstrekken we alleen nog de uitkering. De klant blijft ook dan verplicht om wijzigingen aan UWV door te geven. In geval van een wijziging in de sociaal‑medische situatie vindt zo nodig opnieuw een herbeoordeling plaats.

Alle mensen met arbeidsmogelijkheden die in 2017 de WIA instromen, krijgen direct te maken met onze nieuwe dienstverlening. In overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben we ervoor gekozen om ons niet alleen te richten op mensen met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (35-80%), maar ook op de groep aan wie om arbeidskundige redenen een volledige WGA‑uitkering is toegekend (80-100%). In de eerste 4 maanden van 2017 behoorden in totaal 3.900 verzekerden tot de doelgroep.

We gaan onze nieuwe dienstverlening ook aanbieden aan mensen met arbeidsmogelijkheden die in de jaren 2015 en 2016 de WIA zijn ingestroomd. Mensen die in de jaren 2013 en 2014 de WIA instroomden, zijn al langer uit het arbeidsproces. Hun bieden we daarom naast de nieuwe dienstverlening nog wat extra dienstverlening. Daarbij maken we gebruik van de ervaringen en inzichten die we hebben opgedaan in het project Intensivering WGA 80-100. In dat project bieden we sinds september 2015 activerende intensieve dienstverlening aan mensen met een volledige WGA‑uitkering die in de jaren 2011 en 2012 om arbeidskundige redenen zijn ingestroomd in de WIA. Omdat we deze groepen goed in beeld willen houden, wordt onze nieuwe dienstverlening ook op hen van toepassing.