Integrale activering Wajongers 2017

In het kader van de Participatiewet deelt UWV de 251.000 Wajongers die voor 2015 al een uitkering ontvingen in 2 groepen in: Wajongers die kunnen werken en Wajongers die niet kunnen werken. Aan mensen met een uitkering volgens de oude Wajong (oWajong) van wie is vastgesteld dat ze wel over arbeidsvermogen beschikken bieden we, als ze dat willen, zo veel mogelijk ondersteuning. Van 2015 tot 2019 is hiervoor € 95 miljoen beschikbaar. Voor de ondersteuning van de Wajongers zijn regionale plannen gemaakt. Deze ondersteuning maakt deel uit van de dienstverlening ten behoeve van de banenafspraak. Naast de regionale plannen zet UWV ook zelf dienstverlening in of koopt deze in. De afspraak met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is dat voor de oWajongers met arbeidsvermogen die al werken of die al actieve dienstverlening ontvangen geen verdere activiteiten worden gestart. Tot en met april 2017 kwamen er 22.000 Wajongers in aanmerking voor een startgesprek en eventuele verdere dienstverlening.

We roepen de Wajongers zo veel mogelijk in de volgorde van de herindeling op, dus van jong naar ouder. Tot en met april 2017 hebben we de meeste startgesprekken gevoerd (21.000 van de 22.000). Het kan lastig zijn om met de Wajongers in contact te komen, bijvoorbeeld omdat ze al gemaakte afspraken op het laatste moment annuleren of zonder bericht niet verschijnen op de afspraak.

Uitkomst van de tot en met april 2017 gehouden startgesprekken is dat 10% van de Wajongers klaar is voor een baanaanbod, 7% aan het werk is, 50% geactiveerd en/of arbeidsfit gemaakt moet worden en 33% afziet van dienstverlening. Tot en met april 2017 hadden we ruim 12.000 klantprofielen opgesteld (voor de Wajongers die afzien van dienstverlening doen we dat niet).

Tot en met april 2017 zijn 3.000 re‑integratietrajecten ingekocht. Deze lopen vrijwel allemaal nog door. Omdat een re‑integratietraject vaak meerdere jaren in beslag neemt, zijn de effecten pas op langere termijn zichtbaar. Tot en met april 2017 hebben we, sinds de start van het project, 935 Wajongers uit de doelgroep geplaatst op een werkplek.