Sociaal-medische adviezen en beoordelingen voor externe partijen 2017

UWV heeft met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een convenant afgesloten waarin is vastgelegd dat UWV voor de SVB sociaal‑medische beoordelingen verricht bij mensen die een beroep doen op een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Algemene Ouderdomswet (AOW). Ook in eventueel daaruit voortkomende bezwaarzaken zal UWV de sociaal‑medische taken uitvoeren. In de eerste 4 maanden van 2017 zijn er 53 bezwaarzaken ontvangen en 50 bezwaarzaken afgehandeld.

Op verzoek van de Recofa (het landelijk overleg van rechters‑commissarissen in faillissementen van de Raad voor de rechtspraak) verrichten we beoordelingen van arbeidsvermogen in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Wanneer UWV van oordeel is dat iemand in een schuldsaneringstraject in staat is om arbeid te verrichten, kan de rechtbank vervolgens een arbeids- of sollicitatieplicht opleggen. We verrichten deze herbeoordelingen tegen een kostendekkend tarief. In de eerste 4 maanden van 2017 zijn er 18 aanvragen voor deze herbeoordeling ontvangen en 17 aanvragen afgehandeld.

Deze aanvragen kunnen tot 1 augustus 2017 worden ingediend.