Dienstverleningsconcept voor werkgevers 2017

UWV helpt werkgevers bij het vervullen van vacatures. Om te bereiken dat werkzoekenden en werkgevers elkaar zo veel mogelijk zelfstandig kunnen vinden, brengen we vraag en aanbod bij elkaar, grotendeels online. Daarnaast bieden we dienstverlening via een landelijk Werkgeversservicepunt en 35 regionale Werkgeversservicepunten. Een Werkgeversservicepunt is een samenwerkingsverband tussen UWV, gemeenten, SW‑bedrijven, onderwijsinstellingen en diverse kenniscentra. De Werkgeversservicepunten richten zich primair op het vinden van vacatures en het creëren van vacatures en toezeggingen daarvoor (zogeheten baanopeningen) bij werkgevers en sectoren. Bijzondere aandacht krijgt de dienstverlening aan werkgevers die een kans willen geven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen die staan ingeschreven bij het landelijk doelgroepregister voor de banenafspraak. Verder bieden we werkgevers arbeidsjuridische ondersteuning.

Een van de projecten waaraan de Werkgeversservicepunten hun bijdrage leverden, was het werven van personeel voor een autofabrikant in Limburg. In totaal werden 1.750 werkzoekenden geselecteerd, van wie er 768 gestart zijn in een leer‑werkomgeving. 550 medewerkers zijn in loondienst aangenomen (onder wie 10 Wajongers). Verder ondersteunen we werkgevers om op een juiste wijze uitvoering te geven aan wet- en regelgeving. We maken hierbij onder meer gebruik van een risicogerichte aanpak.

We doen analyses op basis van signalen van werkgevers of uit onze eigen uitvoering dat er fouten worden gemaakt en dat processen bij werkgevers of UWV kunnen worden verbeterd. Uit deze analyses wordt duidelijk hoe groot het probleem is en bij welke werkgevers dit probleem het meest speelt. We bezoeken deze werkgevers persoonlijk om ze ondersteuning te bieden. Als het probleem wordt veroorzaakt door onduidelijkheid van de kant van UWV, bekijken we intern of we verbetermaatregelen kunnen nemen. De aanpak heeft er onder andere toe geleid dat werkgevers minder loonsancties krijgen en dat ze minder bezwaren indienen. De klanttevredenheid onder werkgevers neemt hierdoor toe. We werken momenteel een plan van aanpak uit om ervoor te zorgen dat werkgevers beter begrijpen in welke gevallen ze boetes kunnen krijgen voor de Ziektewet, zodat ze minder boetes krijgen.

Daarnaast geven we voorlichting op diverse werkgeversbijeenkomsten en congressen. Ook organiseren we klankbordgroepen voor werkgevers en brancheorganisaties, geven we webinars en initiëren we netwerkgroepen voor werkgevers.