Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten 2017

In het sociaal akkoord hebben het kabinet en de sociale partners afgesproken dat werkgevers in zowel de publieke als de private sector zich inspannen om tussen 2014 en 2026 structureel in totaal 125.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook regelt de wet wie tot de doelgroep voor de banenafspraak behoren en dat deze doelgroep wordt vastgelegd in het doelgroepregister. Voor de samenstelling van het register maken we gebruik van UWV‑gegevens en van gegevens van gemeenten. Werkgevers en burgers kunnen het doelgroepregister online raadplegen. Voor de arbeidsbemiddeling van de doelgroep hebben medewerkers van UWV en gemeenten een raadpleegfunctie via Suwinet conform de uitgangspunten van het programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet.

In de Programmaraad (het samenwerkingsorgaan van Divosa, Cedris, VNG en UWV) is afgesproken dat gemeenten gebruikmaken van de UWV‑systemen voor het in beeld brengen van de werkzoekenden die in aanmerking komen voor een baan uit de banenafspraak. Vanuit de Programmaraad zijn speciale teams beschikbaar die gemeenten kunnen helpen bij het gebruiken van UWV‑applicaties en bij het opstellen van de klantprofielen voor arbeidsbeperkte klanten van gemeenten die tot de doelgroep voor de banenafspraak behoren. Er is een lichte toename van gemeenten die klantprofielen aanmaken in Sonar. Ook de gemeenten Amsterdam en Rotterdam hebben inmiddels stappen ondernomen om hun klanten uit het doelgroepregister met een profiel in Sonar te zetten en zo zichtbaar en vindbaar te maken voor werkgevers.

Daarnaast loopt er vanaf het eerste kwartaal van 2017 een verkenning op het uitwisselen van klantprofielgegevens uit systemen van gemeenten aan de systemen van UWV. Dit is bedoeld om een extra impuls te geven aan het realiseren van klantprofielgegevens van de doelgroep banenafspraak van gemeenten. Ook heeft UWV aan gemeenten een handreiking gedaan om klantprofielgegevens door de speciale teams in te laten voeren in de UWV‑systemen.

Op werk.nl kunnen werkzoekenden aangeven dat zij tot de doelgroep van de banenafspraak behoren. We benaderen werkgevers proactief met de vraag om meer werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers kunnen vacatures die geschikt zijn voor kandidaten uit het doelgroepregister aanleveren op werk.nl en bij de Werkgeversservicepunten. Die selecteren ook zelf vacatures die zij geschikt achten. De Werkgeversservicepunten koppelen vervolgens kandidaten aan vacatures. In de eerste 4 maanden van 2017 hebben de Werkgeversservicepunten 1.100 vacatures met Wajongers vervuld. Om werkgevers en mogelijke kandidaten te matchen, hebben we de Kandidatenverkenner banenafspraak ontwikkeld. Hiermee kunnen werkgevers anonieme profielen bekijken en bewaren van mensen die vallen onder de banenafspraak. In zo’n anoniem profiel staan het opleidingsniveau, de werkervaring, reisafstand, beschikbaarheid en affiniteiten van de kandidaat.

Werkgevers kunnen informatie over de kandidaten opvragen en via het Werkgeversservicepunt in contact komen met kandidaten. De Kandidatenverkenner is onderdeel van de persoonlijke Mijn werk.nl‑omgeving van werkgevers. Via werk.nl kunnen werkgevers met een account toegang krijgen tot de Kandidatenverkenner. Eind april 2017 stonden er in de Kandidatenverkenner bijna 145.000 mensen die behoren tot de doelgroep banenafspraak. Daarvan hebben er bijna 62.000 een volledig profiel. De meerderheid van de profielen is van Wajongers. Privacy van de doelgroep is geborgd, de profielen zijn anoniem.

In de eerste 4 maanden van 2017 hebben 112 werkgevers 272 aanvragen ingediend via de Kandidatenverkenner.