Versneld aanleveren loonaangiftegegevens 2017

Sinds 1 juli 2015 verrekent UWV de eventuele inkomsten van WW’ers direct met de uitkering. De WW’er moet na afloop van de maand opgeven of en zo ja welke inkomsten hij in de voorbije maand heeft ontvangen. Om het de klant gemakkelijker te maken, wil UWV zo veel mogelijk de gegevens uit de loonaangifte voorinvullen op het inkomstenopgaveformulier. We hebben in een pilot bekeken of de loonaangiftegegevens sneller beschikbaar kunnen komen. Aan de hand van de uitkomsten van de pilot heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan UWV opdracht gegeven om te bevorderen dat werkgevers, op basis van vrijwilligheid, overgaan tot het versneld indienen van kwalitatief hoogwaardige loonaangiften. We hebben daarom contacten gelegd met koepel- en brancheorganisaties en we hebben gericht gecommuniceerd met werkgevers. Daarbij hebben we zo veel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande kanalen en platforms, zoals de Werkgeversdagen van UWV en de intermediairdagen en het softwareontwikkelaarscongres van de Belastingdienst. Ook zijn onder meer VNO‑NCW, MKB‑Nederland en NBBU bereid gevonden om via hun kanalen hun leden te bereiken.

In de eerste maanden van 2017 is bekeken hoeveel werkgevers inderdaad versneld hun loonaangiften hebben ingediend. In januari 2017 was het aantal aangiftes dat per de eerste van de aangiftetermijn ontvangen is, 8% hoger dan in januari 2016. In maart 2017 was dit percentage bij de werkgevers die per maand aanleveren opgelopen tot 23% hoger dan in maart 2016. Bij de werkgevers die per 4 weken aanleveren, is het percentage in maart 2017 niet hoger dan in maart 2016. We verwerken de inzichten in een advies aan het ministerie van SZW over eventuele vervolgacties.

Met de betrokken ministeries en uitvoeringsorganisaties is in de afgelopen maanden een integraal stappenplan overeengekomen om de salarisstrook aan te passen. Momenteel worden gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de 4 grote gemeenten en het Nibud om vanuit de gebruikspraktijk een gezamenlijk voorstel uit te werken voor een uniforme indeling van (een deel van) de loonstrook. Dit voorstel zal daarna met vertegenwoordigers van werkgevers en salarissoftwareleveranciers worden afgestemd om te komen tot een gedeeld beeld van de uniforme loonstrook.