Sturing op ICT 2017

Met het traject Transitie Informatievoorziening (IV) hebben we ingezet op een meer samenhangende, domeinoverstijgende ICT‑sturing en op het aanscherpen van rolverdelingen in relatie tot gestandaardiseerde processen en bestaande systemen die door verschillende partijen worden gebruikt.

De UWV Informatieplan‑board, een coördinerend orgaan waarvan divisiedirecteuren deel uitmaken, functioneert inmiddels geruime tijd. Dit orgaan staat voor het IV‑veld niet alleen centraal in de jaarplancyclus maar bewaakt ook de langetermijndoelstellingen in relatie tot alle ontwikkelingen die onvermijdelijk zullen plaatsvinden. De reguliere besturing volgt de lijn van de rapportages aan de raad van bestuur.

De basis voor een integrale besturing van de Informatievoorzieningsfunctie is eerder gelegd met de vorming van het IV‑Team, waarin de informatiemanagementafdelingen van de diverse bedrijfsonderdelen, het centrale CIO‑Office en het ICT‑bedrijf samenwerken. Daarbinnen is van meet af aan ingezet op het stapsgewijs werken aan verbeteringen in de zogeheten IV‑transitie. Verantwoordelijkheden worden helder benoemd en opnieuw belegd. De nieuwste inzichten worden verwerkt in een bijstelling van het projectplan. Begin 2017 heeft daarover besluitvorming plaatsgevonden. In de afgelopen 4 maanden hebben we een aantal grootschalige informatiesessies georganiseerd voor alle IV‑medewerkers waarin de voorziene ontwikkelingen zijn toegelicht.