Leveranciersmanagement ICT 2017

Omdat UWV voor een belangrijk deel voorzieningen outsourcet, is onze dienstverlening afhankelijk van externe leveranciers. We investeren daarom continu in het leveranciersmanagement. Op basis van de afgesloten contracten bevorderen we de samenwerking met en tussen leveranciers om zo te komen tot het gewenste flexibiliteitsniveau en marktconforme diensten. We gaan meer samenwerken in multidisciplinaire (kleinere) teams met medewerkers van zowel UWV als leveranciers. Op deze wijze kunnen we ook waarborgen dat de kennis over systemen binnen UWV op niveau blijft.

In ons leveranciersmanagement willen we sturen op het ontwikkelen van zakelijke partnerschappen met onze leveranciers, om onze afhankelijkheid van deze leveranciers optimaal te kunnen beheersen. Standaardisering van diensten en objectivering van prestaties spelen daarbij een belangrijke rol, zonder afbreuk te doen aan de flexibiliteit. Om het gewenste niveau te bereiken is een verzwaring van inzet op leveranciersmanagement noodzakelijk. Medio dit jaar zullen we de sourcingstrategie herijken.