Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet 2017

UWV werkt intensief mee aan het ketenbrede programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet (BVGS). De huidige Suwinet‑Inkijkvoorzieningen worden fijnmaziger gemaakt, in lijn met de autorisatiestructuur per bedrijfsonderdeel en per rol. Medewerkers krijgen op basis van hun functie en rol alleen nog toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken te kunnen uitvoeren.

De eerste hierop gebaseerde inkijkschermen zijn eind 2016 opgeleverd door Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI). In 2017 volgt de feitelijke implementatie binnen UWV. Deze implementatie vindt fasegewijs plaats, en wordt voorafgegaan door een wetstechnische toets per functierol. Deze toets is noodzakelijk om vast te leggen dat het inzagerecht is gebaseerd op de juiste wet- en regelgeving. Deze toetsen zijn gestart in de eerste 4 maanden van 2017. Vanaf de zomer van 2017 worden de eerste schermen daadwerkelijk in gebruik genomen. We werken sinds september 2016 aan de mede hiervoor noodzakelijke automatische provisioning (automatische synchronisatie van de autorisatiestructuur van UWV met de BKWI‑Inkijksystemen).

Eind april 2017 hebben BKWI en UWV de basisinfrastructuur van de verschillende omgevingen opgeleverd en is begonnen met het opzetten van de koppeling tussen de servers van BKWI en UWV. De koppeling van deze servers maakt een papieren overdracht voortaan overbodig. Dit betekent dat als de autorisatiegegevens van een UWV‑medewerker wijzigen dit automatisch bij BKWI bekend wordt.

Naar aanleiding van de privacy‑impactassessment Toegang persoonsgegevens Suwinet voert UWV maatregelen in om de toegang tot persoonsgegevens via Suwinet verder te beperken. Op de korte termijn passen we een leeftijdsfilter toe, zodat de gegevens van personen met een leeftijd van 1 jaar of meer boven de pensioengerechtigde leeftijd en personen jonger dan 16 jaar niet zonder meer kunnen worden geraadpleegd. Op de langere termijn werken we toe naar een ICT‑landschap waarin medewerkers alleen toegang krijgen tot burgerservicenummers die tot hun werkpakket behoren. Dit is een bredere ontwikkeling die verder reikt dan Suwinet en zich ook richt op andere gegevensleveringskanalen.