Verbeteren kwaliteit polisadministratie 2017

In onze polisadministratie stonden eind april 2017 19,5 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van bijna 12,9 miljoen mensen. We gebruiken deze gegevens voor onze eigen uitkeringsverstrekking. Daarnaast leveren we gegevens aan derden. Bij alle leveringen controleren we of de gevraagde gegevens alleen worden verstrekt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. We hebben in de eerste 4 maanden van 2017 99% van de gegevensleveringen conform de afspraken over tijdigheid en volledigheid uitgevoerd. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken norm van 95%.

In 2017 zijn we verder gegaan met het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en verdere standaardisering van ons productaanbod. In 2016 is daarvoor onder andere de abonnementenservice ontwikkeld, die afnemers in staat stelt zich te abonneren op bepaalde betekenisvolle (levens)gebeurtenissen zoals overlijden, wijzigingen in partnerregistratie, ontstaan van inkomsten, verhuizing, etc. Dit zijn gebeurtenissen die impact hebben op de processen van UWV en publieke partners. Deze service wordt met afnemers beproefd in pilots. Verder ligt de nadruk op het configureren van gegevensleveringen via standaarddiensten. Hiermee worden complexe voortbrengingsprocessen voorkomen. De 4 bronnen van de polisadministratie (loonaangiftenadministratie, werkgeversadministratie, persoonsadministratie en het doelgroepregister) zijn via standaarddiensten ontsloten en kunnen zowel los als geassembleerd worden ingezet voor het configureren van gegevensleveringen. Nieuwe aanvragen om gegevens worden zo veel mogelijk afgehandeld met inzet van deze standaarddiensten. Daarnaast worden specifieke, op 1 klant afgestemde gegevensleveringen zo veel mogelijk omgezet naar breed inzetbare gegevensleveringen. Hierbij wordt waar mogelijk gebruikgemaakt van de Parametriseerbare levermodule, het systeem om parametergestuurd gegevens te leveren.