Werken aan integriteit 2017

Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de medewerkers van UWV integer handelen, correct met informatie omgaan en geen misbruik maken van hun positie. In ons integriteitsbeleid richten we ons vooral op preventie: we stimuleren op verschillende manieren dat UWV‑medewerkers zich bewust zijn van het belang van integer handelen en dat ze weten wat dit in de praktijk precies inhoudt. Het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie staat bovenaan de integriteitsagenda van UWV. Afspraken en spelregels voor integer gedrag staan beschreven in onze gedragscode. We steken veel energie in gesprekken over integriteit met elkaar, maar ook met andere organisaties.

We zijn ervan overtuigd dat nadenken over integriteit de beroepstrots en professionaliteit versterken. Het bespreken van morele dilemma’s die medewerkers in de werkpraktijk tegenkomen, krijgt een steeds nadrukkelijker plek in de organisatie. We bespreken deze onder meer in de commissie Ethiek van UWV, die regelmatig bijeenkomt. Ook leggen we dilemma’s uit de praktijk via ons intranet voor aan medewerkers met de vraag ‘Wat zou jij doen?’ en stimuleren we het bespreken van dilemma’s op de werkvloer. Een commissie van externe integriteitsdeskundigen voorziet UWV van adviezen op basis van de uitkomsten van het integriteitsdashboard waarmee UWV het integriteitklimaat in de organisatie monitort. Ook zijn er e‑learningmodules ontwikkeld waarmee we onze medewerkers onder andere faciliteren om verantwoord om te gaan met vertrouwelijke informatie.

Ons Bureau Integriteit onderzoekt ook signalen van binnen en buiten de organisatie over medewerkers die mogelijk niet integer handelen. Daarvoor kent UWV een eigen meldregeling. Deze regeling is ook bedoeld om de melder te beschermen. Meldingen en de afhandeling hiervan worden vastgelegd in het Registratiesysteem Integriteitsonderzoek (RIO). In de eerste 4 maanden van 2017 ontvingen we 82 meldingen van mogelijke schendingen van de integriteit. Hiervan hadden er 59 betrekking op een UWV‑medewerker en 23 op klanten of derden. In deze periode zijn 34 integriteitsonderzoeken gestart en werden 31 zaken volledig afgesloten (waarvan 12 zaken uit 2016). Het aantal onderzoeken is lager dan het aantal meldingen, omdat niet elke melding leidt tot een onderzoek door Bureau Integriteit. Soms wordt in overleg met de melder gekozen voor een andere interventie, soms is er te weinig concrete informatie aanwezig die een onderzoek rechtvaardigt. Ook worden meldingen ontvangen die geen betrekking blijken te hebben op mogelijke schending van de integriteit. Deze worden overgedragen aan bijvoorbeeld het Klachtenbureau van UWV, het bedrijfsonderdeel Handhaving of aan de manager van de melder.

Tegen UWV‑medewerkers zijn naar aanleiding van een integriteitsschending 12 keer arbeidsrechtelijke maatregelen getroffen, uiteenlopend van een waarschuwing tot beëindiging van het dienstverband. Dit laatste gebeurde 1 keer en 1 keer werd een uitzendovereenkomst beëindigd. In 4 gevallen is een strafrechtelijke aangifte gedaan tegen een klant of een derde, 2 keer wegens valsheid in geschrifte, 1 keer wegens mishandeling/vernieling en 1 keer wegens verduistering van uitkeringsgeld.