Samenwerken aan kennis voor een betere uitvoering 2017

UWV beschikt over een schat aan actuele en relevante kennis op het domein van werk en inkomen. Wij doen op maatschappelijk relevante thema’s analyses en voorspellingen en voeren onderzoeken uit die ons helpen om onze dienstverlening verder te verbeteren. De beoogde verbeteringen en de bijbehorende kennisvragen leggen we vast in de UWV Kennisagenda. Bij de totstandkoming en uitvoering van de Kennisagenda werken we nauw samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de G4 (de 4 grootste gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en de Landelijke Cliëntenraad. Verder vindt periodiek afstemming en uitwisseling van kennis plaats in het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI). Een deel van de onderzoeken voert UWV zelf uit. Daarnaast werkt UWV samen met universiteiten, hogescholen en onderzoeksbureaus. Voor onderzoek gericht op de arbeidsdeskundige en verzekeringsgeneeskundige praktijk neemt UWV deel in 2 specifiek op die doelgroep gerichte kenniscentra, namelijk het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) en het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG).

In de eerste 4 maanden van 2017 zijn verschillende onderzoeken afgerond en nieuwe onderzoeken gestart die gericht zijn op het verbeteren van onze dienstverlening. Zo zijn er 2 proefschriften verdedigd met onderzoek naar verbeteringen in onze dienstverlening aan zogenoemde vangnetters; zieke werknemers die geen werkgever meer hebben. De onderzochte interventies leidden er niet toe dat vangnetters met psychische klachten en vangnetters met kanker sneller aan het werk komen. De analyses bieden wel aanknopingspunten om de interventies zo aan te passen dat werkhervatting wel bevorderd wordt.

Ook is een onderzoek afgerond onder onze klanten naar de gewenste rol van UWV bij financiële problematiek en schulden van klanten. Daaruit bleek dat onze klanten hierbij een rol voor UWV zien weggelegd en het op prijs stellen als UWV dit onderwerp aansnijdt.