Risicomanagement: aandachtspunten 2017

Als wij kijken naar de uitvoering in de eerste 4 maanden van 2017 en dit projecteren op 2017 en volgende jaren zien wij een aantal onderwerpen die risicovol zijn en die daarom in de planning- en controlcyclus (P&C‑cyclus) extra aandacht zullen krijgen. Het gaat om de volgende punten:

Beschikbaarheid schaarse capaciteit

Voor de uitvoering van onze taken maken wij gebruik van een aantal functies dat slechts beperkt beschikbaar is op de arbeidsmarkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Die beperkte beschikbaarheid zet de uitvoering van de sociaal‑medische beoordelingen onder druk. Bij het Jaarplan 2017 hebben wij met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een afspraak gemaakt over de uit te voeren sociaal‑medische beoordelingen in 2017 en de prioriteitsvolgorde die daarbij van toepassing is. Bij die afspraak zijn wij uitgegaan van een groei in de netto beschikbare artsencapaciteit om de beoordelingen te kunnen uitvoeren. Als die groei in capaciteit niet gerealiseerd kan worden, zullen de productieafspraken onder druk komen te staan. Wij volgen de opbouw van capaciteit daarom nauwlettend.

Taakstelling en takenpakket

De Algemene Rekenkamer stelt in zijn rapport over de balans tussen taken en middelen voor UWV dat de uitblijvende besluitvorming over de taakstelling en financiering van het meerjarige UWV Informatieplan betekent dat de reserves eind 2019 ingezet zijn. Er is op korte termijn nog geen zicht op herstel van deze balans. Meerjarig wordt deze problematiek in onze ogen versterkt doordat op een aantal dienstverleningsdossiers voor 2017 en 2018 incidenteel extra middelen beschikbaar zijn gesteld, maar voor de jaren erna nog niet. Als wij met het oog op 2019 fors moeten bijsturen, zal daarover bij voorkeur eind 2017 al meer duidelijkheid moeten bestaan. Daarnaast constateren wij dat we op een aantal dossiers met de beschikbare middelen niet onze ambities dan wel onze interpretatie van de vereiste dienstverlening voor onze klanten kunnen invullen. Dit vraagt om besluitvorming van onze opdrachtgever gericht op aanvulling van middelen of een heldere afbakening van taken.

UWV als ICT-bedrijf

UWV is de laatste jaren steeds meer een ICT‑bedrijf geworden. UWV heeft hier in zijn strategie rekenschap van gegeven. Het betekent dat er binnen UWV andere accenten worden gelegd. Stabiliteit en continuïteit van het ICT‑landschap zijn voor de klant inmiddels cruciaal omdat de dienstverlening van deze systemen afhankelijk is. UWV wil waar mogelijk digitaliseren en automatiseren, en tegelijkertijd de meerwaarde van menselijke interventie zoeken in direct klantcontact. Dat is een ontwikkeling die de komende jaren onverminderd doorgaat. Van belang is dat UWV een op zijn taak toegeruste Informatievoorziening (IV)‑organisatie heeft, een duidelijke meerjarenstrategie en inzicht in de kostenontwikkeling. Op alle 3 die vlakken, strategie, governance en kosten, zijn we in 2016 een verandertraject ingegaan, dat de komende periode zijn beslag moet krijgen. Wij volgen de voortgang van deze trajecten op de voet.

Implementatie nieuwe dienstverlening WW en AG

In 2016 hebben wij met het ministerie van SZW afspraken gemaakt over de door UWV te leveren dienstverlening voor de WW en de WGA. Met het maken van die afspraken is het nieuwe beleid uiteraard niet direct operationeel. Voor de nieuwe dienstverlening WW en AG is in het laatste kwartaal van 2016 veel energie gestoken in het meenemen van de uitvoerende medewerkers in het nieuwe dienstverleningsmodel. Zeker het jaar 2017 zal nog in het teken staan van het verder optimaliseren en doorontwikkelen van deze nieuwe dienstverlening. De voortgang in de uitvoering volgen wij maandelijks en met voortdurend leren en verbeteren in de uitvoering brengen we een goede uitvoering van de afspraken tot stand.

Een aantal cruciale projecten

In 2016 zijn we begonnen met een aantal cruciale projecten met hoge impact op UWV: de aanbesteding van het datacenter, de aanbesteding van de leveranciers die onze internetportalen onderhouden en de vorming van 1 uniforme betaalstraat. Risicobeheersing op projecten maakt deel uit van een specifiek voor projecten ingerichte P&C‑cyclus. Deze cruciale projecten worden hierin extra gevolgd en zijn in de governance verzwaard.