Totaal aantal uitgevoerde beoordelingen en achterstanden 2017

 

Afspraak

Resultaat

Achterstand

Achterstand

 

met SZW

2017 t/m april

eind april 2017

eind 2016

Beoordelingen integrale activering Wajong

12.933

17.950

-

-

Herbeoordelingen

14.900

14.691

3.941

4.033

Wajong-beoordelingen

3.133

2.657

466

219

Indicatiestellingen banenafspraak

6.300

6.670

WIA-beoordelingen

19.300

18.506

1.722

1.625

Eerstejaars Ziektewet-beoordelingen

15.533

13.150

5.630

4.814

     

Totaal

72.099

73.624

11.759

10.691

Ook in 2017 is er nog sprake van grote spanning in de verhouding tussen de beschikbare capaciteit aan verzekeringsartsen en het aantal uit te voeren beoordelingen. We hebben met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heldere afspraken gemaakt over de prioriteitskeuzes voor 2017. Op basis daarvan houden we er rekening mee dat we niet alle noodzakelijk geachte WIA‑herbeoordelingen zullen kunnen uitvoeren.

In de eerste 4 maanden van 2017 hebben we 73.600 sociaal‑medische beoordelingen uitgevoerd. Met dit aantal voldoen we aan de gemaakte afspraak met het ministerie van SZW (72.100) en hebben we ruim 9.000 beoordelingen meer uitgevoerd dan in dezelfde periode in 2016. We hebben vooral meer beoordelingen uitgevoerd in het kader van de Integrale activering Wajong. Daarentegen blijft het aantal eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen achter op de begroting.

De achterstand bij de herbeoordelingen en bij de WIA is ongeveer gelijk gebleven aan de stand per eind december 2016. De achterstand bij de eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen is hoger dan eind 2016. Door de inzet van externe verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen streven we ernaar de achterstand in de eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen te verminderen.

Conform de afspraken met het ministerie van SZW willen we de capaciteit aan verzekeringsartsen uitbreiden. Om de begrote aantallen aan beoordelingen voor dit jaar te kunnen uitvoeren, moeten we kunnen beschikken over 726 fte aan verzekeringsartsen. Daarom zetten we maximaal in op het werven en opleiden van nieuwe verzekeringsartsen en breiden we het werken met taakdelegatie uit. Begin 2017 zijn we gestart met 720 fte. Inmiddels hebben we een gemiddelde capaciteit van 726 verzekeringsartsen, van wie er 161 nog worden opgeleid en er 101 ANIOS’en (artsen niet in opleiding tot specialist) zijn. Inmiddels werken 154 verzekeringsartsen met taakdelegatie.

We hebben een monitor ontwikkeld waarmee we het ministerie van SZW periodiek op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen, de genomen acties en de bereikte resultaten. De inzet is om de voorraden in 2017 niet te laten oplopen. De te maken afspraken over meerjarige financiering kaderen de afspraken voor 2018 en verder.