Uitstroom naar werk van mensen met een arbeidsbeperking 2017

 

*2017

*2016

 

t/m april

t/m april

Mensen met recht op Wajong-uitkering (excl. plaatsingen met behoud van arbeid)

2.500

2.500

Mensen met recht op overige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

1.500

1.700

Mensen met recht op WAO-/WAZ-uitkering

100

200

Mensen met recht op WIA-uitkering

800

800

Mensen met recht op Ziektewet-uitkering

600

700

   

Aantal aan werk geholpen mensen met een arbeidsbeperking

4.000

4.200

  • *De aantallen worden op verschillende manieren berekend. Bij de Wajong tellen we alleen de mensen die een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden voor minimaal 12 uur per week hebben aanvaard. Bij de WIA, WAO en WAZ tellen we de mensen van wie het re-integratiedienstverleningstraject is beëindigd omdat ze voor hun resterende verdiencapaciteit werk hebben aanvaard. Voor de Ziektewet tellen we uitsluitend de mensen die na een re-integratietraject aan het werk zijn gekomen.


Mensen met een arbeidsbeperking bieden we waar mogelijk persoonlijke dienstverlening. Daarbij kopen we bijvoorbeeld een re‑integratiedienst of -traject in bij re‑integratiebedrijven, of schakelen we een (interne) jobcoach in. We beperken ons nadrukkelijk niet tot de doelgroep voor de banenafspraak. In de eerste 4 maanden van 2017 hebben we voor 3.700 WGA‑klanten werkplannen opgesteld. Daarin zijn de afspraken vastgelegd om waar mogelijk het doel van een reguliere baan te realiseren.

In de eerste 4 maanden van 2017 vonden 4.000 mensen met een arbeidsbeperking een baan, iets minder dan in de eerste 4 maanden van 2016 (4.200). Onder hen waren 2.500 Wajongers. Bij het aantal Wajongers dat aan het werk komt, moet worden aangetekend dat er sinds de invoering van de Participatiewet geen mensen met arbeidsvermogen meer in de Wajong instromen.