Ingekochte re‑integratietrajecten 2017

 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 

t/m april

     

WAO

136

397

490

549

605

735

Ziektewet

2.525

7.777

11.497

13.841

10.791

9.267

oWajong/nWajong

3.407

10.022

10.196

11.595

10.594

8.977

WIA

1.848

4.266

4.553

5.411

4.790

4.219

       

Totaal

7.916

22.462

26.736

31.396

26.780

23.198

UWV kan voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering re‑integratiedienstverlening inkopen. In de eerste 4 maanden van 2017 zijn 7.900 re-integratiediensten ingekocht, zoals trajecten en scholing. De uitgaven hiervoor bedroegen in deze periode € 22,5 miljoen. Wij verwachten dat het voor 2017 beschikbare budget van € 89 miljoen niet volledig zal worden gebruikt. Dit komt voor een deel doordat er een langere aanloopfase dan voorzien nodig is voor het implementeren van het nieuwe inkoopkader dat geldt voor de periode 2016–2010. Dit inkoopkader voorziet in meer maatwerk voor de klant. UWV zal niet langer vooraf vastgestelde standaardtrajecten afnemen, maar per klant onderzoeken wat nodig is om diens kans op werk te verhogen. De klant kan zelf bepalen met welk re‑integratiebedrijf hij in zee wil gaan. Op dit moment wordt een aantal aanpassingen in het inkoopkader voorbereid, zoals het inbouwen van een evaluatiemoment tijdens trajecten. Dit moet het gemakkelijker maken om een traject te starten voor mensen voor wie bij de start niet zonder meer vaststaat dat zij daadwerkelijk in staat zijn het werk te hervatten. Bij de tussentijdse evaluatie wordt gekeken naar de mogelijkheden van de klant, en of het zin heeft de ingekochte dienstverlening te continueren.

De lagere re‑integratie‑uitgaven zijn daarnaast een gevolg van het goedkoper inkopen van dienstverlening.

De uitgaven voor werkvoorzieningen voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering bedroegen in de eerste 4 maanden van 2017 € 26,4 miljoen. We verwachten dat de totale uitgaven voor werkvoorzieningen in 2017 binnen het budget van € 85 miljoen zullen blijven.

In de eerste 4 maanden van 2017 kenden we minder intermediaire en vervoersvoorzieningen toe dan in de eerste 4 maanden van 2016 (836 respectievelijk 1.246 tegenover 1.376 respectievelijk 1.511). Eind 2016 is al gestart met het toekennen van de jaarlijkse continueringen. Normaliter worden deze toekenningen aan het begin van het jaar gedaan. Het aantal toekenningen voor interne jobcoaching nam toe (van 878 naar 1.185); de overige voorzieningen (zoals meeneembare voorzieningen, externe jobcoaching, loondispensatie en starterskrediet) bleven nagenoeg gelijk.