Toetsing ontslagaanvragen 2017

 

2017 t/m april

2016 t/m april

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal ingediende ontslagaanvragen

5.700

 

9.200

 
     

Aantal afgewikkelde ontslagaanvragen

6.000

 

8.800

 

Ontslagvergunning verleend

2.100

34%

4.400

50%

Tijdens behandeling door werkgever ingetrokken

2.900

49%

3.100

36%

Niet in behandeling genomen wegens onvoldoende informatie

700

12%

800

9%

Ontslagvergunning afgewezen

300

5%

500

5%

Werkgevers die een arbeidsovereenkomst zonder instemming van de betrokken werknemer willen beëindigen, kunnen een ontslagvergunning aanvragen. De ontslagtoets voorkomt dat werknemers worden ontslagen zonder dat daar een redelijke grond voor is, of dat de verkeerde mensen worden ontslagen. Werkgevers kunnen in 2 situaties een ontslagaanvraag bij UWV indienen: bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ontslagaanvragen om persoonlijke redenen lopen via de kantonrechter. Werknemers die minimaal 2 jaar bij een werkgever in dienst zijn geweest (vast of tijdelijk contract) krijgen sinds 1 juli 2015 bij ontslag een transitievergoeding. Voor kleine bedrijven geldt tot 2020 een overgangsregeling. Bedrijven die aan de voorwaarden van die regeling voldoen, mogen een lagere transitievergoeding betalen. UWV toetst of een werkgever aan de voorwaarden voor de overgangsregeling voldoet.

Het aantrekken van de economie heeft er mede toe geleid dat er in de eerste 4 maanden van 2017 minder ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen zijn ingediend dan in de eerste 4 maanden van 2016. Daarnaast lijken werkgevers en werknemers vaker te proberen er zelf uit te komen, in plaats van een ontslagprocedure te starten bij UWV.

Sinds 1 juli 2015 worden vanwege de verplichte transitievergoeding minder ontslagaanvragen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid ingediend. Inmiddels is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de financiering van de transitievergoeding voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid te veranderen. Als gevolg van dit voorstel zal er voor werkgevers geen aanleiding meer zijn om een arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer in stand te laten om zo de transitievergoeding niet te hoeven betalen (slapende dienstverbandproblematiek).

In de eerste 4 maanden van 2017 hebben we 90% van de ontslagvergunningen tijdig afgehandeld. Van een groot deel van de zaken die niet tijdig zijn afgehandeld, is de overschrijding van de termijn goed te verklaren. Het gaat onder andere om verleend uitstel op verzoek van de werkgever of werknemer, samenloop met een verzoek of aan de voorwaarden voor de overgangsregeling transitievergoeding is voldaan, samenhang tussen kortdurende en langdurende zaken in grotere collectieve aanvragen, en onvoorziene extra behandelrondes. Als we hiermee rekening houden, komt de tijdigheid uit op 99%.