Tijdige eerste betaling 2017

 

Norm

Resultaat

Resultaat

 

2017

2017

2016

  

t/m april

 

Betaling Wwz binnen 10 kalenderdagen na ontvangst inkomstenformulier

minimaal 90%

98%

*96%

Eerste betaling Ziektewet binnen 4 weken na ingang recht

minimaal 85%

92%

91%

Eerste betaling WIA binnen 4 weken na ingang recht

minimaal 85%

93%

93%

Eerste betaling Wajong binnen 4 weken na einde beslistermijn

minimaal 85%

86%

92%

  • *Dit percentage heeft alleen betrekking op de eerste betalingen. Met ingang van 2017 geldt de norm voor alle betalingen Wwz (eerste- en continueringsbetalingen).

Onze processen zijn erop gericht om alle uitkeringsgerechtigden op tijd te voorzien van een uitkering. Dat is ook in de eerste 4 maanden van 2017 goed gelukt. Slagen we er niet op tijd in, dan geven we de klant op diens verzoek een voorschot. Hiermee voorkomen wij dat klanten in financiële problemen raken.

Sinds 1 juli 2015 geldt als gevolg van de Wet werk en zekerheid (Wwz) een nieuwe manier van inkomstenverrekening. Bij WW’ers die (deels) werken, verrekenen we nu de inkomsten met de uitkering, in plaats van met de gewerkte uren. Zij moeten daarom elke maand opgeven of zij geld hebben verdiend en zo ja hoeveel. Pas nadat wij de inkomstenopgave hebben ontvangen, kunnen we de uitkering berekenen en vervolgens uitbetalen. Sinds 1 juli 2015 geldt daarom voor nieuwe WW‑uitkeringen een andere benadering van de tijdigheid. Het gaat nu om de periode vanaf het moment dat UWV de inkomstenopgave retour ontvangt tot en met de betaalbaarstelling van de uitkering. We melden aan onze klanten dat ze hun uitkering binnen 10 werkdagen op hun rekening hebben staan. De gemiddelde doorlooptijd van de eerste betaling was in de eerste 4 maanden van 2017 3 kalenderdagen.

Het percentage eerste betalingen WW dat binnen de met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken 10 kalenderdagen is gerealiseerd, was in de eerste 4 maanden van 2017 98%.