Overtredingen inlichtingenplicht 2017

 

2017 t/m april

2016 t/m april

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal overtredingen

9.400

 

12.900

 

Opgelegde boetes

5.400

57%

9.900

77%

Opgelegde waarschuwingen

2.900

31%

2.100

16%

Geen boete of waarschuwing opgelegd

1.100

12%

900

7%

Processen-verbaal door Openbaar Ministerie

0

0%

0

0%

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht direct alle gegevens door te geven die van belang zijn voor hun uitkering. UWV controleert met bestandsvergelijkingen, telefonische controles en huisbezoeken of ze zich aan de regels houden. Zo niet, dan moeten ze het te veel ontvangen bedrag volledig terugbetalen. Daarbovenop kunnen ze een boete of waarschuwing krijgen.

In de eerste 4 maanden van 2017 was de totaal geconstateerde schadelast als gevolg van overtredingen van de inlichtingenplicht € 14,9 miljoen (terugvorderingen), en is een bedrag van € 3,2 miljoen aan boetes opgelegd. In de eerste 4 maanden van 2016 ging het om € 20,9 miljoen respectievelijk € 5,8 miljoen. Doordat we de opgegeven inkomsten voor de Wet werk en zekerheid (Wwz) nu altijd met de gegevens in onze polisadministratie vergelijken, hoeven we minder te corrigeren en neemt het totale bedrag aan opgelegde terugvorderingen af. We gaan dit de komende jaren ook voor de andere wetten doen. Daardoor zal dit bedrag de komende jaren nog verder teruglopen.

Als onderdeel van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW‑wetgeving (de nieuwe Fraudewet) is per 1 januari 2017 de mogelijkheid uitgebreid om een waarschuwing te geven in plaats van een boete. Dit heeft ertoe geleid dat er in de eerste 4 maanden van 2017 meer waarschuwingen en minder boetes zijn opgelegd dan in de eerste 4 maanden van 2016.