Financiële rechtmatigheid 2017

Alle handelingen van UWV moeten rechtmatig zijn, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Om de rechtmatigheid te kunnen toetsen, worden afwijkingen gekwantificeerd en afzonderlijk gewogen en weergegeven. We maken daarbij onderscheid tussen financiële fouten en onzekerheden, waarover afzonderlijk verantwoording moet worden afgelegd indien deze in het verslagjaar (1 oktober tot 1 oktober) zijn geconstateerd. Bij een financiële fout kunnen we vaststellen wat de fout is en wat het financiële gevolg is. Bij een onzekerheid hebben we onvoldoende controlemiddelen om vast te stellen of iets goed of fout is. De cijfers in de tabel hebben een indicatief karakter en geven de stand weer nadat de helft van de jaarsteekproef is gecontroleerd.

Het percentage financiële fouten over de eerste 2 kwartalen van verslagjaar 2017 bedraagt 0,5%. Dit is het gewogen UWV‑percentage over alle wetten. Met dit tussenresultaat komt de score voor de rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking op 99,5%. Het percentage onzekerheden bedraagt 0%. In onderstaande tabel zijn de percentages financiële fouten en onzekerheden voor de verschillende wetten weergegeven.

Wet

Financiële fouten

Onzekerheden

 

2017

2016

2017

2016

 

t/m tweede

 

t/m tweede

 
 

kwartaal

 

kwartaal

 

Wajong

0,0%

0,5%

0,0%

0,0%

WAO

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

WAZ

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

Wazo

0,5%

0,9%

0,0%

0,0%

WIA

0,3%

0,4%

0,0%

0,0%

WW

1,2%

1,8%

0,1%

0,2%

Ziektewet

1,6%

3,0%

0,0%

0,0%

Toeslagenwet

0,3%

1,8%

0,1%

0,0%

BIA

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

IOW

0,0%

4,5%

0,0%

0,0%

     

Totaal

0,5%

0,8%

0,0%

0,1%

Toelichting op de tabel:

  • De foutpercentages voor de WW en de Ziektewet liggen boven de 1%.

    • De WW‑uitkeringen maken ruim 25% van de totale UWV‑uitkeringsmassa uit; het WW‑foutpercentage van 1,2% heeft daardoor een relatief grote invloed op het UWV‑cijfer. Het aandeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in het foutpercentage voor de WW bedraagt 0,8%.

    • Het foutpercentage voor de Ziektewet ligt met 1,6% onder het jaarcijfer over 2016. Het aandeel van de Ziektewet‑uitkeringen hierin bedraagt 1,2%; hiervan is 0,2% te herleiden naar de doelgroep die vanuit de Wwz de Ziektewet instroomt. De overige 0,4% heeft betrekking op de inkoop van re‑integratie‑instrumenten voor mensen met een Ziektewet‑uitkering.

  • Het foutpercentage voor de WIA is het gevolg van financiële fouten bij de uitvoering van voorzieningen.

  • De grootste dalingen van het foutpercentage doen zich voor bij de Toeslagenwet en de Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW).