Sociaal‑medische beoordeling WIA 2017

 

2017

2016

 

t/m augustus

t/m augustus

Ontvangen aanvragen*

41.800

38.700

   

Toegekende aanvragen

25.800

23.300

WGA deels arbeidsongeschikt

6.700

6.100

WGA volledig arbeidsongeschikt

12.200

11.200

IVA

6.900

6.000

   

Afgewezen aanvragen**

12.300

11.300

   

Afgehandelde aanvragen**

38.100

34.600

  • *Een deel van de ingediende aanvragen wordt ingetrokken.
  • **Deze aantallen zijn inclusief de 669 aanvragen die niet verder in behandeling zijn genomen omdat de aanvrager volledig is hersteld, inmiddels is overleden, twee keer niet op het spreekuur is verschenen of in detentie is gekomen.

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) heeft als doel klanten hun resterende verdiencapaciteit zo veel mogelijk te laten benutten. Onze verzekeringsartsen beoordelen voor iedereen die na 2 jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt, zijn of haar belastbaarheid. Ook op basis van deze mogelijkheden stelt de arbeidsdeskundige vast wat de restverdiencapaciteit is. Dit bepaalt het recht op en de hoogte van de gevraagde uitkering.

Sinds het vierde kwartaal van 2015 is het aantal WIA‑aanvragen fors toegenomen. We hebben in de eerste 8 maanden van 2017 meer WIA‑aanvragen afgehandeld dan in de eerste 8 maanden van 2016 (37.500 tegenover 34.000). Het gaat hierbij vooral om aanvragen van zieke werknemers met een vast dienstverband en zieke WW’ers, die vallen onder het vangnet van de Ziektewet. We kenden 25.800 WIA‑aanvragen toe en wezen 11.700 aanvragen af.

De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van zieke werknemers met een vast dienstverband ligt bij de werkgevers; UWV ziet zieke werknemers in de regel pas bij de WIA‑aanvraag. Tijdens de ziekteperiode is de werkgever verplicht re‑integratie‑inspanningen te leveren om de zieke werknemer te begeleiden naar passend werk binnen of buiten zijn bedrijf. De werknemer is verplicht daaraan mee te werken. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen UWV tussentijds om een deskundigenoordeel vragen als ze van mening zijn dat de ander zich onvoldoende inspant, of twijfels hebben over de geschiktheid om te werken of de passendheid van het aangeboden werk. In de eerste 8 maanden van 2017 hebben we 9.700 van dergelijke deskundigenoordelen uitgevoerd. De toename van het aantal WIA‑aanvragen door zieke WW’ers is onder meer het gevolg van de stijging van het aantal WW’ers in de afgelopen jaren. Deze stijging werkt met een vertraging van 2 à 3 jaar door in het aantal WIA‑aanvragen.