Toetsing ontslagaanvragen 2017

 

2017 t/m augustus

2016 t/m augustus

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal ingediende ontslagaanvragen

11.000

 

15.200

 
     

Aantal afgewikkelde ontslagaanvragen

11.400

 

15.700

 

Ontslagvergunning verleend

3.800

33%

7.400

47%

Tijdens behandeling door werkgever ingetrokken

5.500

49%

5.900

37%

Niet in behandeling genomen wegens onvoldoende informatie

1.500

13%

1.500

10%

Ontslagvergunning afgewezen

600

5%

900

6%

Werkgevers kunnen in 2 situaties een ontslagaanvraag bij UWV indienen: bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ontslagaanvragen om persoonlijke redenen lopen via de kantonrechter. Werknemers die minimaal 2 jaar bij een werkgever in dienst zijn geweest (met een vast of tijdelijk contract), krijgen bij ontslag een transitievergoeding. Voor kleine bedrijven geldt tot 2020 een overgangsregeling. Mits ze aan de voorwaarden van die regeling voldoen, mogen ze een lagere transitievergoeding betalen. UWV kan desgevraagd gelijktijdig met de beslissing over de ontslagaanvraag een verklaring afgeven of het bedrijf voldoet aan de voorwaarden voor een lagere transitievergoeding.

Het aantrekken van de economie heeft er mede toe geleid dat er in de eerste 8 maanden van 2017 minder ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen zijn ingediend dan in de eerste 8 maanden van 2016. Daarnaast lijken werkgevers en werknemers vaker te proberen er zelf uit te komen, in plaats van een ontslagprocedure te starten bij UWV. Er is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de financiering van de transitievergoeding voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid te veranderen. Als gevolg van dit voorstel zal er voor werkgevers geen aanleiding meer zijn om een arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer in stand te laten om zo de transitievergoeding niet te hoeven betalen (slapende dienstverbandproblematiek). Omdat het wetsvoorstel controversieel is verklaard, is de behandeling van het wetsvoorstel opgeschort tot er een nieuw kabinet is.

In de eerste 8 maanden van 2017 hebben we 87% van de ontslagvergunningen tijdig afgehandeld. Van een groot deel van de zaken die niet tijdig zijn afgehandeld, is de overschrijding van de termijn goed te verklaren. Het gaat onder andere om verleend uitstel op verzoek van de werkgever of werknemer, samenloop met een verzoek of aan de voorwaarden voor de overgangsregeling transitievergoeding is voldaan, samenhang tussen kortdurende en langdurende zaken in grotere collectieve aanvragen, en onvoorziene extra behandelrondes. Als we hiermee rekening houden, komt de tijdigheid uit op 98%.