Tijdige eerste betaling 2017

 

Norm

Resultaat

Resultaat

 

2017

2017

2016

  

t/m augustus

 

Betaling WW binnen 10 kalenderdagen na ontvangst inkomstenformulier

minimaal 90%

98%

*96%

Eerste betaling Ziektewet binnen 4 weken na ingang recht

minimaal 85%

92%

91%

Eerste betaling WIA binnen 4 weken na ingang recht

minimaal 85%

92%

93%

Eerste betaling Wajong binnen 4 weken na einde beslistermijn

minimaal 85%

91%

92%

  • *Het percentage voor 2016 heeft alleen betrekking op de eerste betalingen. Met ingang van 2017 geldt de norm voor alle betalingen Wwz (eerste en continueringsbetalingen).

Onze processen zijn erop gericht om alle uitkeringsgerechtigden op tijd te voorzien van een uitkering. Dat is ook in de eerste 8 maanden van 2017 goed gelukt. Slagen we er niet op tijd in, dan geven we de klant op diens verzoek een voorschot. Hiermee voorkomen wij dat klanten in financiële problemen raken.

Sinds de invoering per 1 juli 2015 van de Wet werk en zekerheid (Wwz) verrekenen we inkomsten met de uitkering, in plaats van gewerkte uren. WW’ers moeten daarom elke maand opgeven of zij geld verdiend hebben, en zo ja, hoeveel. Pas nadat wij de inkomstenopgave hebben ontvangen, kunnen we de uitkering berekenen en vervolgens uitbetalen. Sinds 1 juli 2015 meten we hoeveel dagen er verstrijken vanaf het moment dat UWV de inkomstenopgave retour ontvangt tot en met de betaalbaarstelling van de uitkering. De gemiddelde doorlooptijd van de Wwz‑betalingen bedroeg in de eerste 8 maanden van 2017 3 kalenderdagen. Het percentage betalingen Wwz in de eerste 8 maanden van 2017 dat binnen de met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken 10 kalenderdagen is gerealiseerd, is 98%.