Overtredingen inlichtingenplicht 2017

 

2017 t/m augustus

2016 t/m augustus

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal overtredingen

17.700

 

19.500

 

Opgelegde boetes

9.800

55%

14.300

73%

Opgelegde waarschuwingen

6.000

34%

3.400

17%

Geen boete of waarschuwing opgelegd

1.900

11%

1.700

9%

Processen-verbaal door Openbaar Ministerie

0

0%

100

1%

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht direct alle gegevens door te geven die van belang zijn voor hun uitkering. UWV controleert met bestandsvergelijkingen, telefonische controles en huisbezoeken of ze zich aan de regels houden. Zo niet, dan moeten ze het te veel ontvangen bedrag volledig terugbetalen. Daarbovenop kunnen ze een boete of waarschuwing krijgen.

In de eerste 8 maanden van 2017 was het totaal geconstateerde benadelingsbedrag als gevolg van overtredingen van de inlichtingenplicht € 31,1 miljoen, en is een bedrag van € 5,8 miljoen aan boetes opgelegd. Doordat we de opgegeven inkomsten voor de Wet werk en zekerheid (Wwz) nu altijd met de gegevens in onze polisadministratie vergelijken, hoeft er minder te worden gecorrigeerd en neemt het totale bedrag aan opgelegde terugvorderingen af. We gaan dit de komende jaren ook voor de andere wetten doen. Daardoor zal dit bedrag de komende jaren nog verder teruglopen.

Als onderdeel van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW‑wetgeving (de nieuwe Fraudewet) is per 1 januari 2017 de mogelijkheid uitgebreid om een waarschuwing te geven in plaats van een boete. Dit heeft ertoe geleid dat er in de eerste 8 maanden van 2017 meer waarschuwingen en minder boetes zijn opgelegd dan in de dezelfde periode van 2016.