Risicoanalyses 2017

Met data‑analyse zijn we steeds beter in staat om risicoprofielen op te stellen. Zo kunnen we gerichter handhaven, zowel aan de preventie- als aan de repressiekant. Mensen die willens en wetens de regels overtreden, pakken we aan. Op basis van de risicoanalyses kan dat steeds gerichter.

Met een combinatie van preventieve en repressieve interventies zorgen we ervoor dat uitkeringsgerechtigden zich ervan bewust zijn dat we controleren. We gebruiken hierbij steeds vaker digitale onderzoeksmethoden, zoals internetonderzoek in openbare bronnen. Om deze onderzoekwijze inzichtelijk te maken hebben we een protocol opgesteld.

Er zijn steeds meer data beschikbaar, en met data‑analyse kunnen we fraudebestrijding steeds effectiever aanpakken. We zetten data‑analyse allereerst in om individuele mensen te identificeren die mogelijk fraude plegen. Verder stellen we aan de hand van data‑analyse risicoprofielen op, waaruit we kunnen opmaken welke klanten relatief meer geneigd zijn om de regels te overtreden. Deze komen als eerste in aanmerking voor aanvullende controle. Daarnaast kunnen we voor deze groepen specifieke interventies ontwikkelen om te voorkomen dat ze regels overtreden. Ten slotte zetten we data‑analyse in om kennis te vergaren over fraudefenomenen. Met behulp van deze kennis kunnen we, samen met de wetgever en onze ketenpartners, gepaste actie ondernemen.

We willen meer investeren in de toegankelijkheid van databronnen, de expertise van specialisten, (juridische) mogelijkheden om data te gebruiken en technische facilitering van analyseprocessen. Hierover zijn we in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

UWV heeft in maart 2017 aan het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) verzocht om te mogen toetreden tot het samenwerkingsverband dat de LIEC en regionale centra (RIEC’s) bieden. De verwachting is dat de samenwerkende partijen, waaronder Nationale Politie en Belastingdienst, hierdoor eerder en meer fraudemeldingen bij UWV zullen doen over mogelijke criminele activiteiten in combinatie met een UWV‑uitkering. Het LIEC heeft positief gereageerd op ons verzoek. We hebben hierna een privacyprotocol opgesteld dat nu ter goedkeuring ligt bij de partijen van het LIEC/RIEC. Er is vertraging ontstaan doordat wet‑ en regelgeving het leveren van gegevens aan sommige deelnemende partijen, zoals het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie, beperkt. In september is overleg gevoerd tussen het LIEC, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en UWV om mogelijke hobbels weg te nemen.