Uitkeringsdebiteuren 2017

We hebben onderzocht hoe het proces uitkeringsdebiteuren verder kan worden verbeterd, en of er aanpassingen gewenst zijn in wet‑ en regelgeving. Een nadere analyse op de uitvoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft onder meer geleid tot een plan van aanpak om verbeteracties door te voeren voor de procesinrichting en de aanpassing van (lagere) regelgeving. Dit zal nog in 2017 tot verdere verbeteringen van het proces leiden.

Zo onderzoeken we of WW’ers bereid zijn hun inkomstenopgave later in te sturen. Voordeel daarvan is dat hun definitieve inkomsten dan al bekend zijn in de polisadministratie en we hiermee mogelijk terugvorderingen en/of verrekeningen in de volgende maand kunnen voorkomen. Daarnaast gaan we inkomsten in 1 keer direct en volledig verrekenen met de lopende uitkering. We bellen de klant van tevoren op over de consequenties voor diens uitkering.

De verbetervoorstellen voor het invorderbeleid zijn nog onderwerp van gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en zullen de komende maanden naar verwachting concreter worden.