Voorwoord 2018

Het gaat in economisch opzicht steeds beter met Nederland. Dat betekent minder WW‑uitkeringen en meer mensen die weer werk vinden. En tot ons genoegen ook dat er meer geld beschikbaar komt om onze dienstverlening verder te verbeteren. We vinden het belangrijk om transparant te zijn over onze prestaties; het aantal prestatie‑indicatoren is voor 2018 flink uitgebreid. Nu we de eerste keer de balans opmaken, kunnen we constateren dat UWV over de eerste 4 maanden van het jaar voldoet aan verreweg de meeste met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemaakte afspraken.

WW’ers die dat nodig hebben, bieden we sinds najaar 2016 meer dienstverlening op maat. Dit doen we op basis van een persoonlijk gesprek. Na wat aanvankelijke aanloopproblemen in 2017 kunnen we stellen dat deze nieuwe dienstverlening nu goed op stoom is gekomen. Sinds 2017 bieden we ook nieuwe dienstverlening aan alle mensen die de WIA/WGA instromen, waarbij we met elke klant minimaal 1 en gemiddeld 2 keer per jaar contact willen hebben. Hierbij halen we het met het ministerie afgesproken aantal gesprekken nog niet. Dat komt vooral doordat er meer tijd nodig is om de nieuwe dienstverlening volledig te operationaliseren. We sturen actief op een verhoging van de scores. Het aantrekken van de economie is niet alleen zichtbaar in het gestaag dalen van het aantal WW‑uitkeringen. We zien ook dat steeds meer mensen werk vinden. Dat geldt echter niet voor iedereen. Mensen die moeilijk aan de slag komen, bieden we een helpende hand. We hielpen 4.100 mensen met een arbeidsbeperking aan werk, onder wie maar liefst 2.700 Wajongers. Van 62.600 WW’ers konden we de uitkering beëindigen omdat ze weer werk hadden gevonden.

In de eerste 4 maanden van 2018 hebben we duidelijk minder sociaal‑medische beoordelingen verricht dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt vooral doordat we in 2017 veel beoordelingen voor de herindeling Integrale activering Wajong hebben verricht, een product waarbij gemiddeld een beperkte artseninzet noodzakelijk bleek. Maar ook als we daarvoor corrigeren, hebben we in deze verslagperiode niet het aantal beoordelingen gerealiseerd dat we hadden begroot. De voorraad en de achterstand zijn gestegen ten opzichte van eind 2017. In overeenkomst met de afgesproken prioritering gaat het daarbij vooral om (professionele) herbeoordelingen.

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. We zijn erin geslaagd om op tijd de activiteiten uit te voeren die nodig waren om alle nieuwe voorgeschreven beheersmaatregelen op tijd te implementeren of te initiëren. Dit is echter pas een eerste begin. De nieuwe wet noodzaakt ons namelijk ook om de komende periode meer beleidsmatig na te denken over onze dienstverlening en de informatie die we daarvoor nodig hebben. Ook op het gebied van andere nieuwe wet- en regelgeving hebben we belangrijke stappen gezet. In het kader van de Wet tegemoetkomingen loondomein bijvoorbeeld ontvingen 93.600 werkgevers tijdig een voorlopige berekening van UWV voor het lage inkomensvoordeel voor in totaal circa 400.000 werknemers.

Willen we nu en in de komende jaren onze taken goed kunnen blijven uitvoeren, dan is het van belang dat we de juiste mensen met de juiste inzet op de juiste plek kunnen inzetten. We investeren daarom extra in het werven van (schaars beschikbare) vakspecialisten en vooral in het vakmanschap van onze medewerkers. Want alleen met hun deskundige inzet kunnen we de vele en grote taken die ons wachten tot een goed einde brengen.

Raad van bestuur

Fred Paling, voorzitter

José Lazeroms