Dienstverlening om werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen 2018

De economie trekt aan, dat is ook zichtbaar in het gestaag afnemend aantal werklozen en WW‑uitkeringen (87.000 minder dan 1 jaar geleden). Het aantal vacatures en het aantal werkenden neemt juist toe; de afgelopen maanden steeg het aantal werkenden maandelijks met gemiddeld 15.000. 60% van de WW’ers is binnen 1 jaar weer aan het werk. Maar het is niet voor iedereen eenvoudig werk op eigen kracht te vinden. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met een arbeidsbeperking, lager opgeleiden en oudere werkzoekenden. Daarnaast zien we dat er steeds vaker sprake is van een mismatch op de arbeidsmarkt. Terwijl werkgevers in bepaalde sectoren steeds meer moeite hebben om vacatures te vervullen (bijvoorbeeld voor ICT’ers, gespecialiseerde verpleegkundigen, elektriciens), zien wij ook dat er steeds minder werk is voor mensen uit andere beroepsgroepen (zoals administratieve beroepen). Voor sommige beroepen veranderen de eisen snel door technologische ontwikkelingen en vraagt de functie om meer ICT‑kennis. 6 van de 10 ICT‑werkgevers geeft bijvoorbeeld aan dat sollicitanten niet over de juiste kwalificaties beschikken. We moedigen werkzoekenden met een WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering aan zich te laten om- of bijscholen naar een kansrijk beroep en attenderen werkgevers op kandidaten die ze niet direct in het vizier hebben. We zien dat werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures ook steeds meer bereid zijn om te investeren in oplossingen als scholing. Dit biedt kansen voor werklozen en zij‑instromers.

Het is onze overtuiging dat mensen op hun best zijn als ze met werk deelnemen aan de maatschappij. Daarnaast willen we de uitkeringslasten zo veel mogelijk beperken. Daarom bevorderen we dat onze klanten werk vinden. We voeren weer vaker persoonlijke gesprekken met klanten met een WW‑uitkering en bieden hen vervolgens waar mogelijk dienstverlening op maat. Om de kansen voor werkzoekenden te vergroten, zoeken we vaak samen met gemeenten actief de samenwerking met sociale partners, brancheverenigingen, de uitzendbranche en individuele werkgevers. Met hen maken we waar mogelijk afspraken om banen te creëren voor werklozen die moeilijker aan de slag komen, al dan niet in combinatie met een scholingstraject. We brengen vraag en aanbod bij elkaar door bijvoorbeeld speeddates, banenmarkten en inspiratiedagen te organiseren.