WIA/WGA-dienstverleningsmodel 2018

UWV ondersteunt mensen met een WIA/WGA‑uitkering om hun resterende verdiencapaciteit zo veel mogelijk te benutten. We bieden hun, waar mogelijk, persoonlijke dienstverlening. Daarbij verzorgen onze eigen medewerkers begeleiding of kopen we bijvoorbeeld een re‑integratiedienst of -traject in bij een re‑integratiebedrijf.

We hebben een nieuw dienstverleningsproces WIA/WGA 2017 afgesproken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De nieuwe dienstverlening is erop gericht alle mensen die de WIA/WGA instromen gedurende 5 jaar te activeren om hun mogelijkheden maximaal te benutten, hun zelfredzaamheid te bevorderen en bij te dragen aan de rechtmatigheid van de uitkering. Hierbij maken we maximaal gebruik van ingekochte re‑integratietrajecten.

Persoonlijke gesprekken

Zodra een WIA/WGA‑klant in onze op werk gerichte dienstverlening wordt opgenomen, nodigen we hem uit voor een oriëntatiegesprek. Naar aanleiding van dit gesprek stelt de adviseur werk een werkplan op, waarin onder andere de gemaakte afspraken over de re‑integratiedienstverlening staan opgenomen. Verder stelt de adviseur werk een zo volledig mogelijk klantprofiel op. Daarin vermelden we onder andere het aantal uren dat de werkzoekende kan werken, wat diens competenties en affiniteiten zijn, in welke sector hij zou willen werken en welke taken en werkomgeving bij hem passen. We kunnen nog niet voor alle klanten een volledig klantprofiel opstellen, omdat nog niet altijd is vastgesteld wat de klant kan en wil. We hebben minimaal 1 keer per jaar contact met de klant. Dit kan het oriëntatiegesprek zijn, of een vervolgcontact, het zogeheten coachingsgesprek. Na ieder vervolgcontact actualiseren we waar nodig het werkplan en klantprofiel.

Gedurende 5 jaar

We matchen klanten op beschikbare vacatures en wanneer een herbeoordeling aan de orde is, voeren we deze uit. UWV monitort de voortgang van alle klanten. In overleg met het ministerie van SZW richten we ons niet alleen op mensen met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar ook op mensen aan wie om arbeidskundige redenen een volledige WGA‑uitkering is toegekend (80–100%). De dienstverlening verlenen we in principe 5 jaar, maar als de klant daarom vraagt, kan deze periode worden verlengd. Daarnaast moet de klant zelf blijven werken aan zijn re‑integratie en blijft hij verplicht om wijzigingen aan UWV door te geven. De klant krijgt zo nodig een herbeoordeling als zijn sociaal‑medische situatie verandert.

Instroom 2017–2018

Instroomcohort

2017-2018

2015-2016

2013-2014

2011-2012

Aantal WIA/WGA'ers eind april 2018 in dienstverlening gericht op werk

21.896

6.301

3.178

3.239

Waarmee minimaal 1 gesprek is gevoerd in afgelopen jaar

18.473

5.232

2.716

1.880

Gemiddeld aantal gesprekken

1,5

2,2

1,5

1,0

Waarvoor een werkplan is opgesteld*

19.746

6.277

3.113

3.113

Waarvoor een klantprofiel is opgesteld

15.719

4.907

1.921

1.843

  • *Het aantal geregistreerde werkplannen is hoger dan het aantal klanten met wie minimaal 1 keer contact is geweest. Dat komt vooral doordat in de uitvoering coachcontacten nog onvolledig of niet op de juiste voorgeschreven (telbare) plaats zijn vastgelegd.

We richten ons in eerste instantie op de mensen die vanaf 2017 onze nieuwe re‑integratiedienstverlening ontvangen. Eind april 2018 waren dat er nog 21.896; voor de overige is de dienstverlening beëindigd, meestal omdat de uitkering inmiddels is beëindigd naar aanleiding van een herbeoordeling. Met het ministerie van SZW hebben we afgesproken dat we met elke klant die vanaf 2017 is ingestroomd, minimaal 1 en gemiddeld 1,8 keer per jaar contact hebben. Op die manier houden we onze klanten in beeld. We hebben tot nu toe met 84% van deze groep minimaal 1 gesprek gevoerd. Gemiddeld komt dat neer op 1,5 gesprek. Beide scores zijn lager dan de met het ministerie van SZW afgesproken norm. Dat we nog niet met iedereen een gesprek hebben gevoerd, komt doordat er meer tijd nodig is om de nieuwe dienstverlening volledig te operationaliseren. We sturen op een verhoging van de scores en verbetering van registratie, en brengen daarbij bij onze kantoren best practices onder de aandacht.

Eerdere instroom

Ook voor mensen die in eerdere jaren in de WIA/WGA zijn ingestroomd, hebben we aandacht. We richten ons daarbij vooral op mensen die van 2011 tot en met 2016 de WGA zijn ingestroomd maar nog geen re‑integratiedienstverlening hebben ontvangen. Nog niet alle potentiële kandidaten zijn gescreend en/of vervolgens in de dienstverlening opgenomen; dit gebeurt in de loop van dit kalenderjaar. Mensen die in de jaren 2013 en 2014 de WGA instroomden, zijn al langer uit het arbeidsproces. We bieden hun daarom, naast de nieuwe basale dienstverlening, ook extra dienstverlening. Die bestaat uit extra gesprekken, met aandacht voor integrale dienstverlening. Mensen die in 2011 en 2012 de WGA instroomden, hebben we de afgelopen jaren extra dienstverlening geboden via het eind 2017 afgeronde project Intensivering dienstverlening WGA 80–100. Zij krijgen nu de basale nieuwe dienstverlening. Ons doel is dat eind 2018 alle WGA‑klanten die daarvoor in aanmerking komen onze nieuwe dienstverlening ontvangen.

We willen iedereen die vóór 2017 de WIA/WGA is ingestroomd onze (reguliere) dienstverlening bieden, ook de groepen die we dat nog niet eerder hebben aangeboden. Eind april 2018 hadden in totaal 91.502 mensen met een WIA/WGA‑uitkering recht op onze re‑integratiedienstverlening.