Wajong-dienstverleningsmodel 2018

We hebben met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken dat we Wajongers met arbeidsvermogen die niet werken of voor wie niet een re‑integratietraject is ingekocht, in beeld houden. We hebben daarvoor gemiddeld 1 keer per jaar contact met hen, activeren hen en bieden waar nodig dienstverlening. Eind april 2018 kwamen in totaal 48.500 Wajongers in aanmerking voor onze dienstverlening. In de eerste 4 maanden van 2018 hebben we met 76% van hen minimaal 1 keer contact gehad. We hebben gemiddeld 1,5 gesprek per Wajonger gevoerd.

Samen met werkgevers

We benaderen werkgevers actief om meer werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In onze dienstverlening besteden we extra aandacht aan werkgevers die een kans willen geven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen die staan in geschreven in het landelijk doelgroepregister voor de banenafspraak. Werkgevers kunnen vacatures die geschikt zijn voor kandidaten uit het doelgroepregister aanleveren op werk.nl en bij de Werkgeversservicepunten. De Werkgeversservicepunten selecteren ook zelf vacatures die zij geschikt achten. Zij koppelen vervolgens kandidaten aan vacatures. Werkgevers die kandidaten zoeken, kunnen onder andere gebruikmaken van de Kandidatenverkenner, informatie over de kandidaten opvragen en via het Werkgeversservicepunt met hen in contact komen. Wajongers vinden ook hun weg naar werk via de ondersteuning van een re‑integratiebedrijf, een private arbeidsbemiddelaar of via hun netwerk.

Voorzieningen

Een werkgever die een Wajonger in dienst neemt die niet meer dan het minimumloon kan verdienen, kan een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen, de zogeheten loondispensatie. Een arbeidsdeskundige van UWV stelt de loonwaarde van de Wajonger vast door diens arbeidsprestaties te vergelijken met die van een werknemer zonder arbeidsbeperking. In het eerste kwartaal van 2018 hebben we 918 loonwaardebepalingen uitgevoerd. Verder hebben we in de eerste 4 maanden van 2018 4.100 keer loondispensatie verstrekt. Wajongers hebben vaak begeleiding op de werkplek nodig. Daar kunnen collega’s voor zorgen, maar vaak is ook professionele begeleiding door een jobcoach nodig. We hebben in deze periode 7.700 nieuwe aanvragen voor een jobcoach gehonoreerd.

We willen Wajongers niet alleen aan werk helpen, maar hen ook graag aan het werk houden. Wajongers worden vaak op een tijdelijk contract aangenomen. Daarom monitoren we hen actief en nemen we contact op met Wajongers van wie het contract afloopt, zodat we hen kunnen ondersteunen bij een eventuele contractverlenging of wanneer het contract wordt beëindigd.

Klantprofiel

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen die sinds 2015 zijn ingestroomd. Vanuit de Programmaraad (het samenwerkingsorgaan van Divosa, Cedris, VNG en UWV) zijn speciale teams beschikbaar die gemeenten kunnen helpen bij het opstellen van de klantprofielen voor hun arbeidsbeperkte klanten. 14 gemeenten uit 8 verschillende arbeidsmarkregio’s hebben gebruikgemaakt van het aanbod van UWV om hun klantprofielgegevens door de speciale teams in te laten voeren in Sonar, het hiervoor bestemde UWV‑systeem. Inmiddels zijn alle 35 arbeidsmarktregio’s (in meerdere of mindere mate) actief bezig met het zelf aanmaken van profielen in Sonar. Eind april 2018 stond er van 86.800 kandidaten een volledig profiel in Sonar. 5.000 van deze profielen zijn gemeentelijk, de meerderheid van deze profielen is van Wajongers.