Inzet re-integratiediensten 2018

UWV koopt voor klanten met een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering re‑integratiedienstverlening in bij re‑integratiebedrijven. In de eerste 4 maanden van 2018 zijn 9.749 re‑integratiediensten ingekocht. Dit aantal bevat de nasleep van diensten die zijn ingekocht voor klanten die in het kader van de Integrale activering Wajong zijn beoordeeld. Daarnaast zijn in het kader van de IPS‑regeling (methode Individuele plaatsing en steun) 139 trajecten gestart. Er is in totaal € 81 miljoen beschikbaar voor re‑integratiedienstverlening. De totale uitgaven bedroegen € 25,9 miljoen. Het meeste geld (41%) is uitgegeven aan re‑integratiedienstverlening voor Wajongers. We verwachten dat het beschikbare budget in 2018 volledig wordt gebruikt.

 

2018 t/m april

2017 t/m april

WAO

168

136

Ziektewet

2.778

2.525

oWajong/nWajong

3.829

3.407

WIA

2.974

1.848

   

Totaal

9.749

7.916

Re‑integratiediensten kopen we tegenwoordig in 2 stappen in: eerst de dienst Werkfit maken en daarna de dienst Naar werk. Onder de oude inkoopkaders kochten we het totale pakket altijd in 1 keer in. Door de nieuwe, gespreide inkoop is een deel van de uitgaven die we anders in 2017 zouden hebben gedaan, doorgeschoven naar 2018. We hebben in het nieuwe inkoopkader aanpassingen doorgevoerd die het voor re‑integratiebedrijven gemakkelijker maken om een traject te starten voor mensen voor wie vooraf niet zonder meer vaststaat dat zij daadwerkelijk werkfit te maken zijn. Er is onder andere een evaluatiemoment ingebouwd in de re‑integratiedienst Werkfit maken: voor klanten met een Ziektewet‑uitkering na 3 maanden, voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering na 6 maanden. Als dan blijkt dat de dienstverlening stagneert omdat de klant op dat moment geen verdere ontwikkelingsmogelijkheden heeft, dan kan de dienst worden beëindigd zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor het re‑integratiebedrijf. Deze aanpassingen zijn per 1 oktober 2017 in het inkoopkader doorgevoerd. De effecten hiervan zullen vanaf medio 2018 zichtbaar zijn.