Toetsing ontslagaanvragen 2018

 

2018 t/m april

2017 t/m april

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal ingediende ontslagaanvragen

4.500

 

5.700

 
     

Aantal afgewikkelde ontslagaanvragen

4.700

 

6.000

 

Ontslagvergunning verleend

1.300

28%

2.100

34%

Tijdens behandeling door werkgever ingetrokken

2.600

55%

2.900

49%

Niet in behandeling genomen wegens onvoldoende informatie

600

13%

700

12%

Ontslagvergunning afgewezen

200

4%

300

5%

Werkgevers kunnen in 2 situaties een ontslagaanvraag bij UWV indienen: bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ontslagaanvragen om persoonlijke redenen lopen via de kantonrechter. Werknemers die minimaal 2 jaar bij een werkgever in dienst zijn geweest (met een vast of tijdelijk contract), krijgen bij ontslag een transitievergoeding. Voor kleine bedrijven geldt tot 2020 een overgangsregeling. Mits ze aan de voorwaarden van die regeling voldoen, mogen ze een lagere transitievergoeding betalen. UWV kan desgevraagd gelijktijdig met de beslissing over de ontslagaanvraag een verklaring afgeven of het bedrijf voldoet aan de voorwaarden voor een lagere transitievergoeding.

Ingediend

Mede door de aantrekkende economie zijn er in de eerste 4 maanden van 2018 minder ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen ingediend dan in de eerste 4 maanden van 2017. Daarnaast komen werkgevers steeds vaker in goed overleg met werknemers tot een beëindiging van het arbeidscontract. Een (volledige) ontslagprocedure bij UWV is daardoor minder vaak nodig.

In december 2017 is de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel over de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid hervat. Waarschijnlijk treedt de wet in 2020 in werking. In dit voorstel krijgen werkgevers de te betalen transitievergoeding vergoed via het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), zelfs met terugwerkende kracht. Dit kan leiden tot een toename van dit soort ontslagaanvragen. Daarnaast wil het kabinet kleine bedrijven onder voorwaarden compenseren voor de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte van de werkgever.

Afgehandeld

In de eerste 4 maanden van 2018 hebben we 86% van de ontslagvergunningen tijdig afgehandeld. Van een groot deel van de zaken die niet tijdig zijn afgehandeld, is de overschrijding van de termijn te verklaren door factoren die zich buiten de invloedsfeer van UWV bevinden. Het gaat onder andere om verleend uitstel op verzoek van de werkgever of werknemer, samenloop met een verzoek om te beoordelen of aan de voorwaarden voor de overgangsregeling transitievergoeding is voldaan, samenhang tussen kortdurende en langdurende zaken in grotere collectieve aanvragen en onvoorziene extra behandelrondes. Als we hiermee rekening houden, komt de tijdigheid uit op 99%.

We werken constant aan verbetering van het aanvraagproces en de informatie hierover zodat aanvragen sneller compleet ingediend worden. Daarvoor hebben we ook dit jaar aanvraagformulieren en handleidingen aangepast.