Tijdige eerste betaling 2018

 

Norm 2018

Resultaat 2018

Resultaat 2017

  

t/m april

 

Betaling WW binnen 10 kalenderdagen na ontvangst inkomstenformulier

minimaal 90%

98%

98%

Eerste betaling Ziektewet binnen 4 weken na ingang recht

minimaal 85%

92%

92%

Eerste betaling WIA binnen 4 weken na ingang recht

minimaal 85%

90%

93%

Eerste betaling Wajong binnen 4 weken na einde beslistermijn

minimaal 85%

87%

91%

Wanneer mensen werk verliezen of door ziekte en/of een beperking (tijdelijk) niet kunnen werken, voorzien we ze snel en correct van inkomen – mits ze aan de voorwaarden voldoen. Slagen we er niet op tijd in, dan geven we de klant op diens verzoek een voorschot. Hiermee voorkomen wij dat klanten in financiële problemen raken. Eind april 2018 ontvingen circa 1,3 miljoen mensen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. WW’ers en arbeidsbeperkten met arbeidsvermogen bieden we zo de rust om zich voor te bereiden op en te werken aan werkhervatting. We namen in totaal 4,4 miljoen beslissingen om een uitkering te continueren en deden 5,9 miljoen betalingen (eerste 4 maanden van 2017: 4,9 miljoen en 6,4 miljoen). We kenden in totaal 280.900 nieuwe uitkeringen toe.

Sinds de invoering per 1 juli 2015 van de Wet werk en zekerheid (Wwz) verrekenen we eventuele inkomsten met de uitkering, in plaats van gewerkte uren. WW’ers moeten daarom elke maand opgeven of zij geld verdiend hebben, en zo ja, hoeveel. Pas nadat wij de inkomstenopgave hebben ontvangen, kunnen we de uitkering berekenen en vervolgens uitbetalen. Sinds 1 juli 2015 meten we hoeveel dagen er verstrijken vanaf het moment dat UWV de inkomstenopgave retour ontvangt tot en met de betaalbaarstelling van de uitkering. De gemiddelde doorlooptijd van de Wwz‑betalingen bedroeg 3 kalenderdagen in de eerste 4 maanden van 2018. 98% van de Wwz‑betalingen in de eerste 4 maanden van 2018 is binnen de met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken 10 kalenderdagen gedaan.