Sociaal‑medische beoordeling WIA 2018

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) heeft als doel klanten hun resterende verdiencapaciteit zo veel mogelijk te laten benutten. Onze verzekeringsartsen beoordelen voor iedereen die na 2 jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt, zijn of haar belastbaarheid. Ook op basis van deze mogelijkheden stelt de arbeidsdeskundige vast wat de restverdiencapaciteit is. Dit bepaalt het recht op en de hoogte van de gevraagde uitkering.

 

2018 t/m april

2017 t/m april

Ontvangen aanvragen*

20.900

19.500

   

Toegekende aanvragen

13.300

12.800

WGA deels arbeidsongeschikt

3.400

3.400

WGA volledig arbeidsongeschikt

6.100

6.000

IVA

3.800

3.400

   

Afgewezen aanvragen**

6.500

6.100

   
   

Afgehandelde aanvragen**

19.800

18.900

  • *Een deel van de ingediende aanvragen wordt ingetrokken.
  • **Deze aantallen zijn inclusief aanvragen (364 in de eerste 4 maanden van 2018 en 348 in dezelfde periode in 2017) die niet verder in behandeling zijn genomen omdat de aanvrager volledig is hersteld, inmiddels is overleden, 2 keer niet op het spreekuur is verschenen of inmiddels gedetineerd is.

Sinds het vierde kwartaal van 2015 is het aantal WIA‑aanvragen fors toegenomen. We hebben in de eerste 4 maanden van 2018 meer WIA‑aanvragen afgehandeld dan in dezelfde periode in 2017 (19.800 tegenover 18.900). Het gaat hierbij vooral om aanvragen van zieke werknemers met een vast dienstverband en zieke WW’ers, die vallen onder het vangnet van de Ziektewet. We kenden 13.300 WIA‑aanvragen toe en wezen 6.500 aanvragen af. Dat laatste cijfer is inclusief de kleine 400 aanvragen waarvan de behandeling tussentijds is gestaakt.

De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van zieke werknemers met een vast dienstverband ligt bij de werkgevers; UWV ziet zieke werknemers in de regel pas bij de WIA‑aanvraag. Tijdens de ziekteperiode is de werkgever verplicht re‑integratie‑inspanningen te leveren om de zieke werknemer te begeleiden naar passend werk binnen of buiten zijn bedrijf. De werknemer is verplicht daaraan mee te werken. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen UWV tussentijds om een deskundigenoordeel vragen als ze van mening zijn dat de ander zich onvoldoende inspant, of twijfels hebben over de geschiktheid om te werken of de passendheid van het aangeboden werk. In de eerste 4 maanden van 2018 hebben we 4.800 van dergelijke deskundigenoordelen uitgevoerd. De toename van het aantal WIA‑aanvragen door zieke WW’ers is onder meer het gevolg van de stijging van het aantal WW’ers in de afgelopen jaren. Deze stijging werkt met een vertraging van 2 à 3 jaar door in het aantal WIA‑aanvragen.